Przetargi.pl
Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych 2019-2020

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-517 Opole, ul. Groszowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4540541 , fax. 77 4540541 wew 8
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
  ul. Groszowicka 10
  45-517 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4540541, fax. 77 4540541 wew 8
  REGON: 53061313000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opole.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, dowóz i wyrównanie równiarką z uwałowaniem walcem drogowym o masie nie mniejszej niż 13 ton, 4500 ton kruszywa łamanego naturalnego wapiennego, dolomitowego, szrogłazowego lub równoważnego o uziarnieniu, 0 – 31 mm oraz 31,5 – 63 mm. Ilości po-szczególnych frakcji wg potrzeb zamawiającego Charakterystyka czynności i wymagania dodatkowe stawiane przez Zamawiającego: - Miejsce dowozu i wbudowania: odcinki dróg leśnych zniszczonych lub narażonych na zniszczenie, przewidziane do intensywnego użytkowania w ramach wywozu drewna, wskazane przez Zamawiającego w toku realizacji zamówień cząstkowych, na terenie 13 leśnictw na terenie całego Nadleśnictwa Opole. Średnie odległości z miasta Opole do poszczególnych leśnictw: Narok 20 km, Dąbrowa 25 km, Lipowa 35 km, Suchy Bór 15 km, Walidrogi 20 km, Grotowice, 20 km, Dąbrowice 40 km, Knieja 50 km, Krasiejów 35 km, Grodziec 40 km, Zawada 20 km, Chrząstowice 25 km, Dębska Kuźnia 25 km Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową 1 tony kruszywa z dowiezieniem, rozplantowaniem i uwałowaniem, oraz wartość całości zamówienia. Szczegóły sposobu wyliczenia ceny oferty określa formularz oferty (w załączeniu). Zamawiający określi w zleceniu dostawy szczegółowe ilości kruszywa w poszczególnych leśnictwach z rozbiciem na poszczególne frakcje – na podstawie bieżących potrzeb w zakresie zapewnienia przejezdności dróg leśnych. Z uwagi na niewielkie ilości kruszywa, przewidziane dla doraźnych potrzeb awaryjnych, nie precyzuje się z góry lokalizacji szczegółowej wymaganych dostaw, co oznacza, że Wykonawca będzie realizował dostawy cząstkowe w ilościach i lokalizacjach odpowiadających kolejności potrzeb w danych leśnictwach, do 31sierpnia 2020 r lub do wyczerpania limitu określonego wartością zamówienia wg umowy z wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 7800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: - w pieniądzu: należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: BGŻ S.A. Oddz. Opole 26203000451110000000433130 z dopiskiem: z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: SA.270.1.2019. Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych 2019-2020”, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w siedzibie Nadleśnictwa Opole. (Sekretariat), w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 800-1400. 4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania wpływu na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach