Przetargi.pl
” Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.

Gmina Murów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-030 Murów, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4214034 , fax. 0-77 4214032
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Murów
  ul. Dworcowa 2
  46-030 Murów, woj. opolskie
  tel. 0-77 4214034, fax. 0-77 4214032
  REGON: 53141317100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.murow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ” Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Murów do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 - Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19. oraz ich powrót do domu w czasie roku szkolnego 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”. 1) przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na terenie: Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020.Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach. 3) Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić dzieciom i uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą, opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy , ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie . 4) funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci, zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych , doprowadzenia i przyprowadzenia z samochodu do szkoły i przedszkola każdego dziecka. 5)w trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorem szkoły i przedszkola. 6)w tracie trwania ferii, świąt lub innych wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały. 7)pojazdy do przewozu dzieci muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych- potwierdzone odpowiednim dokumentem, pojazd musi posiadać ważne badania techniczne, oraz być wyposażonym m.in. w pasy bezpieczeństwa. Pojazd służący do przewozu uczniów musi być oznakowany zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i transporcie osób. 8) z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego. 9)w przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW, 10)uczniów niepełnosprawnych Wykonawca odbiera z domu i po zakończonych zajęciach lekcyjnych dowozi do domu. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostanie listę uczniów uprawnionych do dowozu. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy może skontrolować pojazdy w zakresie jego zgodności z SIWZ. 11)Faktyczne godziny dowozu i powrotu uczniów do szkół w Kluczborku Wykonawca ustali po otrzymaniu rozkładu zajęć z poszczególnych szkół. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób tj. wykonujące czynności: kierowcy i opiekunów na trasach dowozu dzieci. Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) 2. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: BS Łubniany 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: Wadium „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu” –- kserokopię przelewu załącza się do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał poręczenia lub gwarancji nie może być trwale zszyty/ zbindowany z ofertą. 6. Beneficjentem gwarancji jest Gmina Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 9.W wymienionym przypadku, dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia w szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję do wykonywania ( na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U 2018 r. , poz. 1990 z późn zm. )
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ)- jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach