Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Kolonowskiem

Gmina Kolonowskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-110 Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 611 140 , fax. 077 4611140, 4611200
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolonowskie
  ul. ks. Czerwionki 39
  47-110 Kolonowskie, woj. opolskie
  tel. 774 611 140, fax. 077 4611140, 4611200
  REGON: 52799000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolonowskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Kolonowskiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ul. Nowa w Kolonowskiem 2. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Przebudowę drogi; - długość całkowita – 247,00 mb - powierzchnia włączenia do dr. powiatowej – 54,00 m2 - powierzchnia całkowita z włączeniem – 1 289,00 m2 - szerokość jezdni – 5,00 m Konstrukcja nawierzchni drogi (ulicy) na włączeniu do drogi powiatowej: - nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC 8S – warstwa ścieralna grubości 4 cm, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,3 kg/m2, - warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC 16 W – 6 cm, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - podbudowa z tłucznia bazaltowego fr. 0-31,5 mm – 10 cm, - podbudowa z tłucznia bazaltowego frakcja 0-63 mm – 15 cm, - warstwa odcinająca z piasku zagęszczona do Is=0,98-1,0 – 5 cm, Konstrukcja nawierzchni ulicy w km 0+000 – 0+247: - nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4 cm, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,3 kg/m2, - warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC 16 W – 3 cm, - skropienie istn. nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, - górna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego fr. 0-31,5 mm – 8 cm, - dolna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego fr. 0-63 mm – 15 cm, - warstwa odcinająca z piasku – 5 cm, Konstrukcja wjazdów do posesji: - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce bazaltowej grub. 3 cm, - podbudowa z tłucznia bazaltowego fr. 0-63 mm – 15 cm, - warstwa odcinająca z piasku – 5 cm. Pobocze obustronne o szer. – 0,75 m, utwardzone destruktem asfaltowym o grubości układanej warstwy – 8 cm. 3) Budowa odwodnienia Budowa kanalizacji deszczowej z rur fi 500 PCV – kolektor na długości projektowanej przebudowy drogi wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi – przykanaliki z rur PCV średnicy 160 mm. Studnie rewizyjne fi 1000 mm betonowe i betonowe studzienki ściekowe fi 500. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do „Kanału Hutniczego”. 4) Wzmocnienie poboczy 5) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych 6) Wywóz materiałów. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kolonowskie nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Na poleceniu przelewu należy zamieścić nazwę lub numer postępowania, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodna z okresem związania ofertą. 3. Oryginał wadium wniesionego w formie podanej w pkt. b, c, d, e winno być dołączone do oferty jako odrębny dokument niezłączony z ofertą w sposób trwały, a kopię tego dokumentu załączyć do oferty. Kopia wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być również załączona do oferty. 4. Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. Poręczenie lub gwarancja musi być wystawione na Zamawiającego tj. Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie. 5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Kosztorys ofertowy, 4) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię) lub dokument, z którego będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty – (jeśli dotyczy), 5) Zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy), 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeśli dotyczy), 7) Dowód wniesienia wadium (nie dotyczy formy pieniężnej tj.: przelewu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach