Przetargi.pl
Modernizacja 4 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 834 981 , fax. 774 834 981
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Grunwaldzka 6
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 834 981, fax. 774 834 981
  REGON: 53085931500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja 4 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ogólnobudowlane: naprawa tynków z położeniem gładzi, malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, instalacyjne: remont instalacji, podejść dopływowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, demontaż starych urządzeń wraz z montażem nowych. elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu. gazowe: wymiana instalacji gazowej. instalacja centralnego ogrzewania: wykonanie instalacji co.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w oryginale. W przypadku ofert wspólnych, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 7. 2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: 2.1. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ, 2.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach