Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU w roku 2018

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 kLUCZBORK, M. Konopnickiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774185312 , fax. 774181286
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
  M. Konopnickiej 11
  46-200 kLUCZBORK, woj. opolskie
  tel. 774185312, fax. 774181286
  REGON: 001271072
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodidz.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w roku 2018. Szczegółowy wykaz produktów spożywczych oraz ich szacunkowe ilości znajdują się w formularzach cenowych stanowiących – załączniki od nr 5 A do nr 5F. Przewidywalne ilości produktów spożywczych mogą ulec zmianie w trakcie realizacji dostaw – zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych produktów spożywczych. Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własne ryzyko. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Żywność będzie dostarczana w pojemnikach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat. Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu pojemników Wykonawcy. Dostawa produktów spożywczych następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub e-mail. Przed wydaniem żywności ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem zostanie sprawdzona przez przedstawicieli Zamawiającego. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz prawie żywnościowym, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1255 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez zamawiającego. Dostawa realizowana będzie partiami wg zapotrzebowania do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia według załącznika do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ, w tym formularz cenowy ( 5A-5F) w zależności od zadania (części), na które składana jest oferta. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. -Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach