Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych oraz biurowych na potrzeby Jednostek

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 426 633 391
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 426 633 391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lodzkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych oraz biurowych na potrzeby Jednostek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych oraz biurowych na potrzeby poniższych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych: 1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 2) Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, 3) Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź 4) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, 5) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, 6) Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, 7) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, 8) Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, 9) Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, 10) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź, 11) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź, 12) Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122E, 97-300 Piotrków Trybunalski, 13) Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, ul. Jagiellońska 2, 92-200 Sieradz, 14) Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice, 15) Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź, 16) Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, 17) Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz, 18) Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice, 19) Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz, 20) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, 21) Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi, al. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź, 22) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, 23) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz, 24) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz, 25) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 26) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź, 27) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ (wszystkie wolne miejsca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest wypełnić Wykonawca, o ile z treści Formularza ofertowego nie wynika inaczej), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być podane zgodnie z pkt 13 SIWZ), 2) Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2A do SIWZ (wszystkie wolne miejsca w Formularzu cenowym zobowiązany jest wypełnić Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być podane zgodnie z pkt 13 SIWZ). Uwaga: Wykonawca wypełniając Formularz cenowy w kol. 3 tabeli zawartej w Załączniku Nr 2A do SIWZ, wskazuje Nazwę producenta/markę, symbol oraz parametry, które pozwolą Zamawiającemu na zweryfikowanie wymaganych parametrów handlowych określonych w SOPZ i w kol. 2 przedmiotowej tabeli. 3) Do oferty należy dołączyć także (jeżeli dotyczy): - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, - w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ i pkt III.3 oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA: Treść zobowiązania lub innego dokumentu musi określać: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ i pkt III.3 nin. ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach