Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy

Gmina Rozprza ogłasza przetarg

 • Adres: 97-340 Rozprza, ul. 900-lecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6496574, 6496108 w. 14 , fax. 446 158 006
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozprza
  ul. 900-lecia 3
  97-340 Rozprza, woj. łódzkie
  tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, fax. 446 158 006
  REGON: 59064800800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Zakres przedmiotu zamówienia : Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy dz. nr ewid. 291 obr. Rozprza, w tym: 1. opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 2. opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym oraz zaopiniowanie jej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków - 4 egz., 3. wykonanie niezbędnych badań dla potrzeb posadowienia obiektu fontanny, • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, który obejmował będzie projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i konstrukcyjny oraz projekt technologiczny fontanny, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej i wodociągowego oraz projekt elektrycznego zasilania fontanny i projekt oświetlenia niskiego typu parkowego, dobór elementów małej architektury (ławki, kosze) – 4 egz. • wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót -2 egz. • sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji szczegółowej i uproszczonej – 2 egz. • zgłoszenie zamiaru budowy do właściwego organu administracji budowlanej oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Etap II – wykonanie robót budowlanych zawiązanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Rynku Piastowski w Rozprzy na podstawie opracowanej w ramach etapu I dokumentacji: • przygotowanie zaplecza budowy, • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, • wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i elektrycznego, • wykonanie żelbetowej niecki fontanny z osadzeniem orurowania wg. wytycznych technologii, • wykonanie izolacji przeciwwodnych, • montaż instalacji i urządzeń technologicznych fontanny w niecce i komorze, • rozruch technologiczny, • utwardzenie placu wokół fontanny, • montaż ławek (dwie ławki parkowe oraz jedna ławka solarna (fotowoltaiczna) i koszy (3 szt.), • wykonanie oświetlenia niskiego typu parkowego wzdłuż ciągów pieszych, • uporządkowanie terenu, wyrównanie poziomów, wykonanie trawnika siewem, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, • przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczącego sposobu użytkowania i konserwacji urządzeń. Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres realizacji zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno Użytkowym dla zadania pn. „Zaprojektowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, dz. nr ewid. 291 obr. Rozprza”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.10.2019 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał poręczeń/gwarancji wniesienia wadium należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy, do pokoju nr 17 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja, że dotyczy on oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, a wadium wpłacone w banku uważa się za wniesione w sposób nieprawidłowy, gdyż nie jest wpłacone przelewem. Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 7b oferta wykonawcy, który wpłaci wadium w banku podlegać będzie odrzuceniu, gdyż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 1) do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, 2) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 3) oryginał poręczeń/gwarancji wniesienia wadium należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy, do pokoju nr 17 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię, 4) zobowiązanie podmiotu/ów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale wg załącznika nr 6 (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp); W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 5) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 6) w przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu może być jeden z tych wykonawców; 7) jeżeli osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach