Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Politechnika Łódzka - Biblioteka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 312 059 , fax. 426 312 939
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka - Biblioteka
  ul. Wólczańska 223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 312 059, fax. 426 312 939
  REGON: 15830000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia państwowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2-5)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Zadanie 1: 1285,00 PLN Zadanie 2: 91,00 PLN Zadanie 3: 214,00 PLN Zadanie 4: 164,00 PLN Wadium musi zostać zarejestrowane na koncie Zamawiającego do 26.04.2019 r. do godz. 10.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie: Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 p-t 1 ust. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach