Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447103314
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447103314
  REGON: 59065355300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zdań inwestycyjnych: 1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z droga gminną 116402E w m. Łazisko ( zadanie oznaczone jako część nr 1 zamówienia publicznego) 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice ( zadanie oznaczone jako część nr 2 zamówienia publicznego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia o następujących numerach: Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z droga gminną 116402E w m. Łazisko Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Formularz nr 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach