Przetargi.pl
Wybór animatora – moderatora w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin świadczącego usługi na terenie Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-302 Łódź, ul. Snycerska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 203 48 00 , fax. 0-42 203 48 17
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8
  91-302 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 203 48 00, fax. 0-42 203 48 17
  REGON: 47207753400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór animatora – moderatora w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin świadczącego usługi na terenie Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór animatora – moderatora w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin świadczącego usługi na terenie Łodzi, w wymiarze 20 godzin miesięcznie, maksymalnie do 360 godzin w trakcie 18 miesięcy. W ramach projektu wdrożony zostanie Model Kooperacji na potrzeby którego powoływane zostaną Partnerskie Zespoły Kooperacyjne (PZK) zawiązywane pomiędzy podmiotami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z miasta/powiatu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79411000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oferta złożona na formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – podpisana przez Wykonawcę, 2) dokumenty, o których mowa w dziale 7 SIWZ, 3) wykaz potwierdzający doświadczenie w zakresie animowania/budowania partnerstw i/lub współpracy międzysektorowej/interdyscyplinarnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych określonego w rozdziale 14 SIWZ zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach