Przetargi.pl
Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las.

Gmina Zbójna ogłasza przetarg

 • Adres: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 214 00 29 , fax. 86 214 00 29
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbójna
  ul. Łomżyńska 64 64
  18-416 Zbójna, woj. podlaskie
  tel. 86 214 00 29, fax. 86 214 00 29
  REGON: 45067002500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie dwóch siłowni : I. w miejscowości Zbójna: a) nawierzchnia z kostki brukowej, b) tworzenie rabat z roślinami, c) elementy małej architektury, d) urządzenia siłowni plenerowej, e) monitoring placu. II. w miejscowości Dobry Las: a) nawierzchnia z kostki brukowej, b) tworzenie rabat z roślinami, c) elementy małej architektury, d) urządzenia siłowni plenerowej, e) ogrodzenie, f) monitoring placu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz Przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ), która dostępna jest również w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, województwo podlaskie. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach