Przetargi.pl
Prace związane z utrzymaniem dróg leśnych w leśnictwie Pieszczaniki

Nadleśnictwo Żednia ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, Żednia 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7175251, 7175252 , fax. 085 7175252
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Żednia
  Żednia 5 5
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 085 7175251, 7175252, fax. 085 7175252
  REGON: 05002654900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/zednia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace związane z utrzymaniem dróg leśnych w leśnictwie Pieszczaniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Pieszczaniki przebiegającej przez oddziały leśne 88,87,56,57 na odcinku P1-K1 długości ok 1200 metrów. Celem zabiegów utrzymaniowych jest poprawienie przejezdności przedmiotowego odcinka drogi poprzez wykonanie, zastabilizowanej mechanicznie, warstwy z kruszywa naturalnego 0/63mm średniej grubości ok 15cm jednak miejscowo zwiększonej do ok 40cm z uwagi na znaczne zadolenia i załamania niwelety istniejącej trasy. Dodatkowo przewidziano budowę dwóch mijanek M1 i M2 szerokości 2,5m i długości bez skosów min 23,00m oraz poboczy szerokości 0,75m. Punkty charakterystyczne trasy określa projekt budowlano-wykonawczy załączony do specyfikacji. 2. Zakres i ilość robót do wykonania określa: - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przedmiar robót (dołączony pomocniczo) Zakres robót obejmuje w szczególności: - wykonanie robót pomiarowych o charakterze linowym - karczowanie pni i krzaków - wykonanie koryta pod warstwę żwiru do stabilizacji mechanicznej, na pasie jezdnym szerokości 3,5m - wykonanie koryta pod warstwę żwiru do stabilizacji mechanicznej, na poboczach, w miejscach mijanek i powierzchni do zawracania - kształtowanie spadków zgodnie z opisem w projekcie budowlano wykonawczym - uprzątnięcie terenu robót po robotach drogowych, grabienie, plantowanie, równanie skarp, usunięcie pozostałości gałęzi, pni, kamieni itp. 3. Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który określają wymienione w punkcie 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, oraz opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik Nr 10 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami. 6. Zakres robót budowlanych do wykonania oraz materiałów i urządzeń do zastosowania określony jest szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz załączonych orientacyjnych przedmiarach robót, które należy traktować jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Zamawiający informuje, że jeżeli w dokumentacji występują nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych dopuszcza się rozwiązania równoważne z oraz o parametrach technicznych zastosowanych materiałów takich samych lub lepszych. 10. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest on jedynie elementem pomocniczym do przygotowania ofert. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 11 do SIWZ) wypełnia Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i dostarcza Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 11. Warunki wykonania i finansowania zadania: a) Należność za wykonaną robotę budowlaną będzie płatna po wykonaniu całego zamówienia. Wypłata należności będzie dokonywana na konto wskazane przez Wykonawcę, po wykonaniu zamówienia na podstawie końcowego bezusterkowego odbioru robót w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. b) Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. c) Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu ofertowym) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank OR/BGŻ S.A. Białystok konto nr 75 2030 0045 1110 0000 0101 5800 przed upływem terminu składania ofert. 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w pokoju nr 7 przed upływem terminu składania ofert. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wniesienia wadium przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy w dokumencie wadialnym, w szczególności wnoszonym w formie niepieniężnej, wskazać w imieniu jakich podmiotów wadium to jest wnoszone. Uwaga: Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. W zakresie żądania i zwrotu wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/zednia,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach