Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży reklamowej

Wigierski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Krzywe 82
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5666322 , fax. 87 5632541
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wigierski Park Narodowy
  Krzywe 82 82
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5666322, fax. 87 5632541
  REGON: 20066493000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.win.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży reklamowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży reklamowej Kamizelka softshell - 120 sztuk, koszulka typu T-Short - 500 sztuk, Koszulka typu Polo - 200 sztuk, czapka z daszkiem - 200 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 180000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wigry.win.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach