Przetargi.pl
Dostawa elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-276 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7468000 , fax. 085 746 88 80
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A 24A
  15-276 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7468000, fax. 085 746 88 80
  REGON: 00028861000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej (w miarę zgłaszanego zapotrzebowania przez Zamawiającego) przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331311008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach