Przetargi.pl
„Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia”

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Armii Krajowej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
  REGON: 000542184
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  tworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części. Część Nr 1: „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Miodnica – gmina Żagań, dz. nr 240/7, obręb ewidencyjny 0012”. Część Nr 2: „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Gorzupia – gmina Żagań, dz. nr 158/1 obręb ewidencyjny 0006”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część nr 1 1 500 zł (tysiąc pięcćset złotych) Część nr 2 1 000 zł (tysiąc złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- składane w terminie 3 dni od podania informacji o złożonych ofertach na stronie internetowej zamawiającego 2) Dowód wniesienia wadium 3) Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy i składania podpisu na ofercie (jeśli dotyczy) 4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy) 5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (jeśli dotyczy) 6) Kosztorys ofertowy wraz z podaniem wysokości stawek kalkulacyjnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach