Przetargi.pl
Zakup usługi w zakresie wykonania naprawy i modernizacji Urządzenia celu ruchomego do treningów ogniowych strzelców plot. typu PCL – 84, będącego w użytkowaniu 17 BZ. Usługa realizowana w Garnizonie Wędrzyn – PCO Wędrzyn”.

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 69-211 Wędrzyn, -
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 556 236, , fax. 957 556 222
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  - -
  69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie
  tel. 957 556 236, , fax. 957 556 222
  REGON: 80521018000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi w zakresie wykonania naprawy i modernizacji Urządzenia celu ruchomego do treningów ogniowych strzelców plot. typu PCL – 84, będącego w użytkowaniu 17 BZ. Usługa realizowana w Garnizonie Wędrzyn – PCO Wędrzyn”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zakupu usługi w zakresie wykonania naprawy i modernizacji Urządzenia celu ruchomego do treningów ogniowych strzelców plot. typu PCL – 84, będącego w użytkowaniu 17 BZ. Usługa realizowana w Garnizonie Wędrzyn – PCO Wędrzyn. 2. Urządzenie celu ruchomego PCL-84 do treningów ogniowych strzelców plot. Przeznaczone do początkowego nauczania zasad prowadzenia ognia do celów powietrznych. Jako cel służy ruchoma makieta samolotu bojowego. Przystosowane do współpracy z urządzeniem treningowym IGLICA. W skład urządzenia wchodzi: - napęd (silnik elektryczny, przekładnia pasowa elektromagnes), - skrzynia sterownicza napędu, - pulpit sterowniczy przenośny (zdalne sterowanie celem), - cel ruchomy (wózek poruszający się po torze z masztem o zmiennej wysokości, skrzynką sterująca i akumulatorami), - torowisko o długości 185 m (czynna dł. – 165m). Zasilanie: prąd zmienny 3 x 380 V, 50 Hz. Wysokość masztu: 4500-7000 mm. Prędkość ruchu wózka: 3m/s; 4,5 m/s. Zasada działania: Pionowy ruch masztu w połączeniu z poziomym ruchem wózka umożliwia uzyskanie różnych torów symulowanego lotu celu powietrznego. Występuje w ukompletowaniu Urządzenia treningowego do szkolenia strzelców przeciwlotniczych zestawów S-2 „IGLICA” typu TOP-S2. Przedmiot zamówienia określony jest w załączonym formularzu oraz opisie przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1a do SIWZ). 3. Wzór umowy stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35700000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości : 5 200,00 zł brutto. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony: „Zakup usługi w zakresie wykonania naprawy i modernizacji Urządzenia celu ruchomego do treningów ogniowych strzelców plot. typu PCL – 84, będącego w użytkowaniu 17 BZ. Usługa realizowana w Garnizonie Wędrzyn – PCO Wędrzyn”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zgłoszone w terminie związania ofertą – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. nr 36, parter, pom. nr 5 ), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 19.09.2019r. do godz. 11:30. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia według Załącznika nr 5 do SIWZ, oraz koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1-5, 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 7 do SIWZ). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną