Przetargi.pl
Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo

Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  Rynek 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  REGON: 210966846
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo:1) Dostawa i montaż małej architektury (urządzenia zabawowe – 8 szt., ławka z oparciem – 1 szt., kosz na odpady – 1 szt., tablica regulaminowa – 1 szt.) wraz z wykonaniem robót ziemnych (zebranie humusu i wykonanie nawierzchni piaszczystej pod dwa urządzenia placu zabaw). Ponadto należy uporządkować teren po zakończeniu robót2) Wycinka drzew i krzewów – 4 szt. Trwa procedura uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę przedmiotowych drzew 3) Wyrównanie terenu oraz wykarczowanie pni i karp 4) Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw 2. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości nie były one uciążliwe dla zwiedzających MRU, nie zastawiać dróg dojazdowych do budynków, parkingów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach