Przetargi.pl
Dostawa generatora tlenu

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 68 452-77-00 , fax. + 48 68 452-77-02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE
  ul. Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. + 48 68 452-77-00, fax. + 48 68 452-77-02
  REGON: 970748470
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa generatora tlenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Stacja generatora tlenu medycznego z osprzętem w tym ich montaż i wykonanie niezbędnych robót budowlanych do ich uruchomienia – 2 komplety połączone w trybie pracy kaskadowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SWZ.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia: SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra.Zamówienie realizowane ze środków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach