Przetargi.pl
Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg w latach 2015 - 2017

Urząd Miejski w Morągu ogłasza przetarg

 • Adres: 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7572231 , fax. 089 7572120
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Morągu
  ul. 11 Listopada 9 9
  14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7572231, fax. 089 7572120
  REGON: 00068778700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg w latach 2015 - 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg w latach 2015 - 2017 o łącznej powierzchni około 15.6589 ha. Usługa obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ, w którego skład wchodzi: - Koszenie terenów zielonych, - Zbiór skoszonej trawy, - Grabienie liści, - Pielęgnacja krzewów i żywopłotów, - Usuwanie odrostów korzeniowych z drzew, - Oczyszczanie terenów zieleni z zanieczyszczeń, - Opróżnianie koszy miejskich na odpadki, - Oczyszczanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem (w tym usuwanie chwastów), Zakres zamówienia przyporządkowany poszczególnym terenom przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace wykonane bezzasadnie lub bez uzgodnienia z Zamawiającym nie będą podlegały rozliczeniu. Koszenie traw na terenach zielonych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie do 14 dni od momentu otrzymania pisemnego zlecenia. Pisemne zlecenie Zamawiającego na wykonanie koszenia terenów zielonych, dostarczane będzie do siedziby Wykonawcy lub przekazywane będzie przez Zamawiającego osobie nadzorującej ze strony wykonawcy wskazanej w umowie. Za dzień otrzymania pisemnego zlecenia, uznaje się datę wpływu pisemnego zlecenia do siedziby Wykonawcy lub datę przyjęcia zlecenia przez osobę nadzorującą ze strony Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania koszenia terenów zielonych od momentu otrzymania pisemnego zlecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/morag_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach