Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4724220 , fax. 056 4724222
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
  ul. Rynek 1 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4724220, fax. 056 4724222
  REGON: 87111887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego i obejmować będzie odcinek od drogi krajowej nr 15 do Gwiździn wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w Gwiździnach. Zadaniem objęty jest odcinek o długości 4,050 km. W zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Nowego Miasta Lubawskiego do Gwiździn inwestycja obejmuje : 1. Roboty przygotowawcze : a) Roboty pomiarowe b) Karczowanie pni c) Frezowanie miejsc zawyżonych nawierzchni 2. Poprawę odwodnienia drogi : a) Budowę kolektora deszczowego pod chodnikiem b) Montaż studni rewizyjnych c) Montaż wpustów ulicznych d) Czyszczenie istniejących otwartych rowów odwadniających e) Umocnienie skarp i dna otwartych rowów odwadniających płytami ażurowymi f) Montaż ścieków prefabrykowanych przy krawędzi jezdni 3. Przebudowę przepustów pod zjazdami. 4. Odnowę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na przebudowywanym odcinku drogi a) Poszerzenie jezdni do 6,0 m na odcinku 350 mb od skrzyżowania z droga krajową nr 15 (obszar zabudowany Nowego Miasta Lub.) b) Wyrównanie miejsc zaniżonych nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową c) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm d) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm 5. Przebudowę istniejących zajazdów : a) przebudowę istniejących zjazdów utwardzonych, w tym włączenie dróg gminnych do przebudowywanej drogi powiatowej b) Przebudowę istniejących zjazdów gruntowych na utwardzone c) Regulacja istniejących zjazdów z kostki betonowej 6. Przebudowę istniejących zatok autobusowych : a) Regulację wysokości nawierzchni masą mineralno - asfaltowej na istniejących zatokach autobusowych b) Przebudowę istniejących chodników i peronów przy przebudowywanych zatokach autobusowych 7. Budowę chodnika : a) Budowę chodnika w obszarze zabudowanym Nowego Miasta Lub. b) Budowa azylu spowalniającego ruch pojazdów 8. Roboty wykończeniowe, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) Regulację poboczy b) Wymianę znaków pionowych na odblaskowe c) Wykonanie oznakowania poziomego farbą chemoutwardzalną grubowarstwowo : linii środkowej w obszarze zabudowanym Nowego Miasta Lub., oznakowanie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę nowych i odnowienie istniejących przejść dla pieszych. d) Montaż barier ochronnych : Montaż barier sprężystych na łuku drogi, Montaż barieroporęczy przy chodniku dla pieszych. e) Montaż oświetlenia z zasilaniem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową W zakresie budowy miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny inwestycja obejmuje : 1. Roboty przygotowawcze a) Roboty pomiarowe b) Karczowanie pni 2. Wykonanie przepustu pod zjazdem 3. Wykonanie stanowiska do ważenia pojazdów a) Wykonanie warstwy odsączającej b) Wykonanie podbudowy betonowej c) Ustawienie krawężników na ławie betonowej d) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej e) Wykonanie konstrukcji z kształtowników stalowych do mocowania wagi f) Montaż słupków parkingowych 4. Roboty wykończeniowe a) Plantowanie skarp nasypów i wykopów b) Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem trawą Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8) W celu umożliwienia dokonania wyceny robót w sposób porównywalny dla wszystkich wykonawców przystępujących do przetargu, jako materiał pomocniczy załączono przedmiar robót (załącznik nr 9). Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach wymienionych w pkt. 3.3 SIWZ lub w przedmiarze robót w stosunku do dokumentów wymienionych w pkt.3.3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić do Zamawiającego ten fakt. Zamawiający dokona wówczas zmiany treści SIWZ ujednolicając te zapisy, wprowadzając jednocześnie odpowiednie zmiany we wskazanych dokumentach. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej wskazano konkretnych producentów materiałów i urządzeń celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie, zamawiający dopuszcza przyjęcie innych - równoważnych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane. Równoważne oznacza zastosowanie materiałów i urządzeń mających cechy funkcjonalne i parametry takie same lub zbliżone do tych przyjętych w obliczeniach lub pokazanych na rysunkach, muszą też posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. Jakość równoważnych materiałów i urządzeń nie może być gorsza od jakości konkretnych produktów określonych w dokumentacji projektowej, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wymagany okres gwarancji 3 lata od odbioru końcowego. Zaleca się, aby wykonawcy odwiedzili i zbadali miejsce robót i pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie prac. Koszty takiej wizji poniesie wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP Nowe Miasto Lub. 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859 Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający zwróci wadium wykonawcom, zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę lub zatrzyma wadium wraz z odsetkami w oparciu o przepisy art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach