Przetargi.pl
Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta Mrągowa

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 89 7412874
 • Data zamieszczenia: 2015-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka 60A 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 89 7412874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta Mrągowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta Mrągowa. Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa, które obejmuje: 1) jezdnie ulic o nawierzchni utwardzonej o długości 48,314 km, 2) pas drogowy o nawierzchni gruntowej o długości 10,303 km, 3) chodniki i parkingi o powierzchni 81635 m2, 4) pasy zieleni przydrożnej o powierzchni 73235 m2 Zakres rzeczowy do zadania nr I: 1. Organizacja biura (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego) - kontakt telefoniczny, faksowy lub e-mailowy z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy; 2. Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni, bez odśnieżania i zwalczania gołoledzi, zbieranie zmiotek z częstotliwością gwarantującą zachowanie pełnej czystości, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; 3. Polewanie wodą jezdni ulic (I kolejność zimowego utrzymania dróg) w okresach wzmożonych upałów utrzymujących się dłużej niż jeden tydzień; 4. Całoroczne oczyszczanie chodników, miejsc postojowych i parkingów na terenach powierzonych do utrzymania, z częstotliwością zapewniającą pełną estetykę, ale nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (w razie potrzeby przed zamiataniem należy oczyszczaną powierzchnię skropić wodą). Zabrania się wjazdu na chodnik sprzętem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; 5. Mechaniczne lub ręczne zbieranie z jezdni, chodników i parkingów na terenach powierzonych do utrzymania, zabrudzeń i zmiotek powstałych z bieżącego ich użytkowania, w taki sposób, by uzyskać wizualny efekt czystej nawierzchni, ale nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; 6. Mechaniczne lub chemiczne usuwanie chwastów z utwardzonych części dróg powierzonych do utrzymania w okresie wegetacji roślin, z częstotliwością uniemożliwiającą zarastanie powierzchni ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i parkingów, ale nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, z zachowaniem odrębnych przepisów i wymogów dotyczących stosowania środków chemicznych; 7. Zimowe utrzymanie chodników polegające na dokładnym odśnieżaniu - nie może zalegać na chodniku więcej niż 2 cm śniegu, zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub dopuszczonymi środkami chemicznymi oraz wywożeniu nadmiaru śniegu z chodników, przy temperaturze 0?C i powyżej; śnieg powinien być usunięty całkowicie z chodnika do naturalnej nawierzchni, w okresie odwilży natychmiast odkuć lód przy studzienkach burzowych i krawężniku umożliwiając swobodny spływ wody. Usuwanie śniegu i zwalczenie śliskości będzie wymagane niezwłocznie po wystąpieniu ww. zjawisk niezależnie od czasu i dnia tygodnia; 8. Ustawienie przy głównych ciągach wskazanych przez Zamawiającego 15 szt. skrzyń do gromadzenia piasku na okres zimowy i zabezpieczenie w odpowiednią ilość piasku do posypywania chodników i schodów; 9. Codzienne opróżnianie koszy ulicznych do godz. 1000 oraz zbieranie nieczystości wokół koszy na terenie miasta w rejonach powierzonych do utrzymania. Liczba koszy ulicznych wg aktualnego stanu wynosi 335 szt. jednak zamawiający, w zależności od miejscowych potrzeb, zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia tej liczby; 10. Codzienna obsługa 10 szt. psich toalet polegająca na opróżnianiu pojemników na odchody oraz sprawdzaniu i uzupełnianiu woreczków w zasobnikach. Liczba psich toalet może ulec zmianie w trakcie trwania umowy; 11. Zbieranie zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przylegających do drogi nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; 12. Oczyszczanie z zanieczyszczeń wpustów studzienek burzowych z częstotliwością uniemożliwiającą zapychanie odpływu wód deszczowych, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 13. Utrzymanie pasa zieleni przydrożnej: wykaszanie trawy i chwastów, zbieranie zanieczyszczeń, grabienie liści, utrzymanie estetyki terenu, przynajmniej 2 razy w miesiącu, w okresie wegetacji roślin; 14. Oczyszczanie chodników, parkingów i jezdni ulic z piasku pozimowego natychmiast po stopieniu śniegu; 15. Uzupełnianie i remont zniszczonych w okresie trwania umowy koszy ulicznych na odpady, uzupełnianie zniszczonych lub skradzionych wkładów do koszy oraz remont i malowanie ławek ustawionych w ciągach ulic, w terminie do końca kwietnia. Liczba ławek wynosi 92 szt. jednak zamawiający, w zależności od miejscowych potrzeb, zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia tej liczby; 16. Sprzątanie pasa drogowego ulic o nawierzchni gruntowej polegające na zbieraniu zanieczyszczeń przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz wykaszanie traw i chwastów przynajmniej 2 razy w miesiącu w okresie wegetacji roślin; 17. Sprzątanie terenów wymienionych w załącznikach do umowy również w dni wolne od pracy i święta (bez względu na pogodę), a także w trakcie imprez i po imprezach takich jak: Dni Mrągowa, Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, oraz innych współorganizowanych przez Urząd Miejski w Mrągowie. Ustawienie na czas imprez zwiększonej odpowiednio liczby pojemników na odpady oraz ich wywóz z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia; 18. Interwencyjne usuwanie gałęzi, piasku, błota, gruzu, zwłok zwierzęcych, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych oraz innych przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i pieszych z terenów powierzonych do utrzymania. Zwłoki zwierząt powinny być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 19. Utylizacja zgodnie z przepisami odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym usuwanie odpadów wskazanych przez Zamawiającego. Czynności wymienione w pkt. 1-19 Wykonawca powinien wykonywać rzetelnie stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych bez dodatkowych dyspozycji ze strony Zamawiającego. Zadanie Nr 2 Oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania wskazanych przez Zamawiającego w ramach zleceń jednorazowych. Zakres rzeczowy do zadania nr II: 1. Ręczne oczyszczanie terenów z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na powierzchni do 15000 m2/rok, zebranie, załadunek, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami; 2. Koszenie traw i chwastów kosiarką spalinową z powierzchni do 5000 m2/rok , zgrabienie, załadunek na samochód, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami; 3. Koszenie traw i chwastów kosiarką doczepną do ciągnika z powierzchni do 7000 m2/rok, zgrabienie, załadunek na samochód, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami. 4. Wycinka krzaków, porostów i odrostów z powierzchni do 100 m2/rok, zebranie, załadunek na samochód, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami /cena ustalona za 1m2 faktycznej wycinki krzaku/ 5. Oczyszczanie lustra wody przybrzeżnej jeziora na powierzchni 5 mb od brzegu i długości 3500 mb/rok z zanieczyszczeń, załadunek na samochód, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami /cena ustalona za 100 mb wód przybrzeżnych/; 6. Wywóz zgromadzonych zanieczyszczeń luzem (do 20 kursów samochodu o ładowności min. 3,5 t /rok) załadunek na samochód, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami /cena ustalona za jeden kurs samochodu o ładowności min. 3,5 t na terenie miasta na samochód, wywóz na wysypisko i utylizacja /cena ustalona za jeden kurs/; 7. Wywóz zgromadzonych zanieczyszczeń spakowanych w worki foliowe o pojemności 120 l (do 2000 worków), załadunek na samochód, wywóz i utylizacja zgodnie z przepisami /cena ustalona za jeden worek/. 8. Odtworzenie do 30 m2 zniszczonego trawnika - rekultywacja, uzupełnienie humusem, wsiew mieszanki traw i pielęgnacja do czasu ukorzenienia się roślin /cena za 1 m2/ . Zlecenie robót odbywać się będzie w miarę potrzeb, poprzedzone ustaleniem ilości robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach