Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w sezonie 2015/2016

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 89 7550031
 • Data zamieszczenia: 2015-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 89 7550031
  REGON: 51074361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugreszel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w sezonie 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są :usługi 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Reszel (z podziałem na cztery rejony) - o łącznej długości ok. 60,24 km w sezonie 2015/2016 i obejmuje : Część 1 - Rejon Nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 8 - o łącznej długości ok. 3,34 km, Część 2 - Rejon Nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 9 - o łącznej długości ok. 25,70 km, Część 3 - Rejon Nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 10 - o łącznej długości ok. 7,70 km, Część 4 - Rejon Nr 4 - zgodnie z załącznikiem nr 11 - o łącznej długości ok. 23,50 km, 2)Przedmiot zamówienia obejmuje : a) prowadzenie akcji Zima 2015/2016, b) odśnieżanie dróg gminnych miejskich i zamiejskich, c) zwalczanie śliskości nawierzchni dróg, d) usuwanie skutków gołoledzi, e) wywożenie śniegu i lodu z ulic, rozjazdów lub innych wskazanych miejsc przez Zamawiającego, f) zakup i magazynowanie soli oraz przygotowywanie mieszanek piasku z solą i innych materiałów uszorstniających, g) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, Wymagania techniczne i jakościowe. a)Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiału zwiększającego szorstkość i środków chemicznych niezbędnych do zwalczania śliskości dróg, b)wskazanie lokalizacji i zabezpieczenia składowisk materiałów uszorstniających należy do obowiązków Wykonawcy, c)zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu i personelu do wykonania powierzonego zadania, d)stosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. /Dz.U.Nr 230 poz. 1960/ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Zamawiający ma prawo kontrolować prawidłowość i rzetelność wykonania prac w dowolnym czasie, spisując protokół z przeprowadzonej kontroli. Zamawiający na bieżąco będzie potwierdzał wykonanie prac. 2.Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. 3.W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych Wykonawca podejmuje decyzję o uruchomieniu pogotowia zimowego bez uprzedniej decyzji Zamawiającego niezwłocznie informując o tym Zamawiającego. 4.Ustala się standardy i kolejność odśnieżania - zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 11 do SIWZ - Plan odśnieżania dróg gminnych miejskich i zamiejskich na terenie miasta i gminy Reszel w sezonie 2015/2016 - rejony od nr 1 do nr 4. 5.Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi - zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w sezonie 2015/2016. 6.Wywóz śniegu i lodu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego. 7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 8.Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Uszczegółowienie i dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatniości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach