Przetargi.pl
Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2015-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga Przedmiot główny: CPV: 90.60.00.00-3 Nazewnictwo wg CPV: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz powiązane Przedmiotem zamówienia jest obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga zlokalizowanych przy: 1) ul. Rycerskiej 1 w Elblągu 2) Al. Odrodzenia w Elblągu - Dom Handlowy Jantar 3) ul. Wodnej w Elblągu 2. Zakres zamówienia: Na zakres przedmiotu zamówienia składa się: 1) bieżąca obsługa szaletów miejskich, 2) wykonywanie prac remontowych w szaletach. 3. Wykaz szaletów miejskich objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z wyposażeniem i godzinami funkcjonowania szaletów: 1) szalet wolnostojący zlokalizowany przy ul. Rycerskiej 1: a. całkowita powierzchnia 130 m2, b. wyposażenie szaletu: a) miska ustępowa: 5 b) pisuar: 4 c) umywalki: 2+1 c. godziny otwarcia od 01.09. do 30.04: 10.00 - 18.00 (wszystkie dni tygodnia), d. godziny otwarcia od 01.05. do 31.08: 9.00 - 21.00 (wszystkie dni tygodnia), e.Zamawiający informuje, że w przypadku imprez miejskich godziny otwarcia mogą zostać zmienione po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego. 2) szalet zlokalizowany przy Al. Odrodzenia - Dom Handlowy Jantar: a. całkowita powierzchnia 57,50 m2, b. wyposażenie szaletu: a) miska ustępowa: 8 b) pisuar: 2 c) umywalki: 2 c. godziny otwarcia: 10.00 - 18.00 (tylko dni powszednie), 3) szalet wolnostojący (wyposażony w zamek wrzutowy na monety), zlokalizowany na Starym Mieście przy ul. Wodnej: a. całkowita powierzchnia: średnica 1,5 m, b. wyposażenie szaletu: a) miska ustępowa: 1 b) pisuar: 1 c) umywalki: 1 c. szalet bezobsługowy (czynny cały rok) 4. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z: 1) energią elektryczną 2) opłatami za wodę i odprowadzanie ścieków 3) ubezpieczeniem szaletów 4) ogrzewaniem pomieszczeń 5) zarządzaniem nieruchomością przy Alei Odrodzenia w Elblągu 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia z eksploatacji szaletów. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres, na który szalet zostanie wyłączony z eksploatacji. 6. Zamawiający dopuszcza zamknięcie szaletów w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 6 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia. W dniu 24 i 31 grudnia Zamawiający dopuszcza zamknięcie szaletów o godz. 15.00. 7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie bieżącej obsługi szaletów miejskich należy: 1)zapewnienie stałej obsługi w szaletach miejskich w terminach i godzinach funkcjonowania szaletów wskazanych w pkt III. ppkt 3. SIWZ. Wymóg ten nie dotyczy szaletu bezobsługowego zlokalizowanego przy ul. Wodnej, 2)utrzymanie szaletów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w szczególności: - utrzymanie stałej czystości i porządku w szaletach oraz przeprowadzanie okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Dodatkowo w szalecie zlokalizowanym przy ul. Wodnej w Elblągu wymaga się utrzymania w czystości ścian zewnętrznych szaletu, -udostępnianie wszystkich znajdujących się w szaletach kabin WC oraz urządzeń sanitarnych, -uzupełnianie na bieżąco środków czystości i środków higienicznych w szaletach tj. papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych, środków do mycia i dezynfekcji szaletów i ich wyposażenia itd., -bieżąca konserwacja urządzeń i instalacja polegająca na wymianie żarówek, zamków, zasuwek, uszczelek, klamek, pokręteł, wyłączników itp., -zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń pomiarowych tj. wodomierzy, liczników energii elektrycznej, - ustawienie pojemnika na odpady komunalne przy szalecie miejskim zlokalizowanym przy ul. Rycerskiej 1 w Elblągu, 3) utrzymanie porządku na zewnątrz obiektów szaletów, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 z późn. zm.), 4) oznakowania na zewnątrz obiektów szaletów zlokalizowanych przy ul. Rycerskiej i Al. Odrodzenie w Elblągu, poprzez umieszczenie szyldów z napisem toaleta, 5)uzupełnienie zniszczonych kierunkowskazów w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, 6) umieszczanie w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz szaletów informacji o wysokości opłat za korzystanie z szaletów oraz godzin otwarcia szaletów, 7) pobieranie opłat od osób korzystających z szaletów w wysokości zgodnej z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich oraz przekazywanie ich do budżetu miasta, na konto nr 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624 w okresach miesięcznych, do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, 8) ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej, pobieranych opłat za korzystanie z szaletów. Miesięcznie wyciągi z kas fiskalnych za pobrane opłaty winny być każdorazowo załączone do faktury za bieżącą obsługę szaletów miejskich, 9)udostępniane podmiotom uprawnionym do kontroli, przekazanej przez Zamawiającego: a. książki kontroli sanitarnej, w której odnotowywane będą wyniki kontroli inspekcji sanitarnych, b. książki kontroli, w której odnotowywane będą wyniki kontroli i zalecenia przedstawiciela Zamawiającego, 10)prowadzenie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przekazanej przez Zamawiającego książki obiektu budowlanego dla szaletu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej 1 w Elblągu, w tym terminowego przeprowadzenia przeglądów obiektu, 11)wykonanie wszelkich zaleceń pokontrolnych Zamawiającego lub innych organów kontrolnych, w wyznaczonym terminie. 8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania prac remontowych objętych niniejszym zamówieniem należy: 1) realizacja prac remontowych w szaletach: a. w terminach i zakresie wskazanym przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Elblągu lub Inspekcję Sanitarną, b. rozliczenia prac remontowych z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, 2) przedłożenia do Urzędu Miejskiego w Elblągu sporządzonej, każdorazowo przed rozpoczęciem prac remontowych, kalkulacji kosztów zawierającej obmiar koniecznych do wykonania prac oraz cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, 3) wykonania prac, po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Elblągu kalkulacji kosztów. Zmiana zatwierdzonej w kalkulacji ilości robót wymaga sporządzenia kalkulacji kosztów, 4) zgłoszenia w formie pisemnej wykonanych prac do odbioru wraz z ich rozliczeniem, 5) rozliczenia prac kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem wskazanych w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ cen jednostkowych oraz ilości faktycznie wykonanych prac potwierdzonych przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Elblągu w trakcie ich odbioru. 9.Zamawiający wymaga stawiania się Wykonawcy w ciągu maksymalnie 36 godzin na pisemne wezwanie Zamawiającego otrzymane pocztą elektroniczną we wskazanym przez Zamawiającego szalecie miejskim zlokalizowanym na terenie miasta Elbląga, w tym m.in. celem wzięcia udziału w kontrolach przeprowadzanych przez inspekcje sanitarne. 10.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 11.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas stawienia się u Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach