Przetargi.pl
SR.272.rb.37.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo.

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, gen. Władysława Sikorskiego 23
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  gen. Władysława Sikorskiego 23
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  REGON: 192644808
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SR.272.rb.37.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Broniewo;1) lokalizacja:inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004_2 Stegna, obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działki 186, 210;2) wytyczne do prac budowlanych:szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w projekcie technicznym opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);3) parametry projektowanej drogi: długość drogi: około 990 m, szerokość nawierzchni jezdni: 5,5 m, nawierzchnia pobocza od strony północnej o szerokości 0.75 m,  nawierzchnia pobocza od strony południowej o szerokości 1,25 m, peron przystankowe o szerokości 1,5 m, odmulenie istniejących rowów.4) zakres robót/rozwiązania konstrukcyjne:• konstrukcja nawierzchni jezdni:- warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S, gr. 4 cm,- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 9 cm,- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m;• konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia:- warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S, gr. 4 cm,- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 9 cm,- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m,- mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20 cm,- mieszanka związana C3/4, gr. 20 cm;• konstrukcja nawierzchni chodników:- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm,- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 20 cm;• konstrukcja nawierzchni zjazdów:- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego C90/3, gr. 15 cm,- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, gr. 30 cm;5) UWAGA – Zamawiający uzyskał zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, w związku z powyższym przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik:1) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo, jednostka ewidencyjna: 221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0002 Jeziernik, działki 161, 242;2) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w projekcie zagospodarowania terenu (projekt budowlany), opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);3) parametry projektowanej drogi: długość drogi: około 255 m, szerokość nawierzchni jezdni: od 6 m do 6,8 m, nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikiem na ławie z oporem po północnej stronie  wykonanie chodnika.4) zakres robót/rozwiązania konstrukcyjne:• konstrukcja nawierzchni jezdni:- warstwa ścieralna SMA8, gr. 3 cm,- warstwa wiążąca AC16W, gr. 6 cm,- siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 120 kN/m,- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 4 cm;• konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach zapadnięć:- warstwa ścieralna SMA 8, gr. 3 cm,- warstwa wiążąca AC16W, gr. 6 cm,- siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 120 kN/m,- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 4 cm;- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30, gr. 20 cm,- materac (mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 lub kruszony beton C50/30, owinięty od góry i dołu siatką sztywną o wytrzymałości 40 kN/m), gr. 30 cm,- geowłóknina separacyjna;• konstrukcja nawierzchni chodników:- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm,- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30, gr. 20 cm;• konstrukcja nawierzchni zjazdów:- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm,- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30, gr. 30 cm.5) UWAGA – Zamawiający uzyskał zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, w związku z powyższym przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.Część nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G Łaszka;1) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Sztutowo, jednostka ewidencyjna: 221005_2 Sztutowo, obręb ewidencyjny: 0001 Groszkowo, działka 39, obręb ewidencyjny: 0005 Płonina, działki nr 4, 26;2) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w projekcie zagospodarowania terenu (projekt budowlano-Wykonawczy), opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);3) parametry projektowanej drogi: długość drogi: około 990 m; szerokość nawierzchni jezdni: 5 m; nawierzchnia poboczy obustronnych o szerokości 0.75 m; oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami wraz z remontem przyczółków; uzupełnienie do nowej niwelety kruszywem łamanym 0/31,5 w obrębie istniejących zjazdów i mieszanką bitumiczną; odmulenie istniejących rowów.4) zakres robót/rozwiązania konstrukcyjne:• konstrukcja nawierzchni jezdni:- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumiczna AC11S, gr. 4 cm,- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16W, gr. 6 cm,- siatka przeciwspękaniowa 90 x 90 wstępnie powlekana asfaltem,- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W w ilości 125 kg/m2,- istniejąca jezdnia;• konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia:- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumiczna AC11S, gr. 4 cm,- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16W, gr. 6 cm,- siatka przeciwspękaniowa 90 x 90 wstępnie powlekana asfaltem,- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W w ilości 125 kg/m2,- podbudowa z kruszywa łamanego c90/3 o uziarnieniu 0/31,5, gr. 20 cm,- ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa grubość warstwy 20 cm,- podłoże gruntowe. 5) UWAGA – Zamawiający uzyskał zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, w związku z powyższym przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.Część nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G Żelichowo:1) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Nowy Dwór Gdański, jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański, obręb ewidencyjny: 0021 Żelichowo, działki 145/12, 142/4, 188/1, 145/4, 145/3, 145/6;2) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w projekcie technicznym, opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);3) parametry projektowanej drogi: długość drogi: około 990 m; szerokość nawierzchni jezdni: 5,5 m; nawierzchnia poboczy obustronnych z kruszywa o szerokości 1 m; nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm; studnie i zasuwy należy wysokościowo wyregulować do projektowanej niwelety drogi.4) zakres robót/rozwiązania konstrukcyjne:• konstrukcja nawierzchni jezdni:- warstwa ścieralna mastyks grysowy SM8S, gr. 3 cm;- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm;- mastyks grysowy SMA16S, 5 cm;- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m;- warstwa wyrównawcza AC16W, śr. gr. 3 cm;- istniejąca nawierzchnia.• konstrukcja nawierzchni zjazdów:- kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm;- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm;- mieszanka niezwiązana C90/3, gr.15 cm;- mieszanka związana C1,5/2, gr. 20 cm;- istniejące podłoże. 5) UWAGA – Zamawiający wystąpił o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, w związku z powyższym przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:1) dla części nr 1 – 21.000,00 zł;2) dla części nr 2 – 10.000,00 zł;3) dla części nr 3 – 24.000,00 zł;4) dla części nr 4 – 31.000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2, ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Millenium nr rachunku bankowego: 60 1160 2202 0000 0004 8664 3098, z adnotacją: Powiat Nowodworski: „Wadium – Nr referencyjny: SR.272.rb.37.2022.RG”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 3 pkt.2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Jako Beneficjenta należy wpisać Powiat Nowodworski.7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,4) warunek zdolności technicznej:a) dla części nr 1: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.b) dla części nr 2: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto.c) dla części nr 3: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.d) dla części nr 4: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto.5) warunek zdolności zawodowej (dla wszystkich 4 części):warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami realizującymi zamówienie:Kierownikiem budowy - 1 osoba,a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Zawodowej (zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Pb),b) doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy funkcje Kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycjach obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi.3. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac.UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1646).4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Wykonawca, który polega za zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór – załącznik nr 4 do SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach