Przetargi.pl
SPZOZ/sprzęt j.u./03/13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. M. C. Skłodowskiej 15
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7121206 , fax. 085 7121206 w. 36
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. M. C. Skłodowskiej 15 15
  16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 085 7121206, fax. 085 7121206 w. 36
  REGON: 05058303700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPZOZ/sprzęt j.u./03/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do magazynu ogólnego SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów medycznych przez okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. ( wykaz pakietów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach