Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i rozbudowę 3 odcinków dróg

Gmina Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 25 00 , fax. 85 682 46 12
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 25 00, fax. 85 682 46 12
  REGON: 05065906500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i rozbudowę 3 odcinków dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowych na przebudowę i rozbudowę 3 odcinków dróg. Zadanie I. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma o długości ok. 1100 mb obejmująca podział 19 szt. działek, przejście drogi przez tory kolejowe i włączeniem drogi do drogi wojewódzkiej w Nowosadach. Technologia nawierzchni - powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami. Zadanie II. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie - Przechody do drogi woj. nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady w części na działkach leśnych obrębu Gruszki gm. Narewka o długości ok. 730 mb. obejmująca podział 12 szt. działek, przejście przez tory kolejowe, włączenie do drogi wojewódzkiej. Technologia drogi - nawierzchnia asfaltowa. Droga w części położona w obszarze NATURA 2000, oraz na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Browsk. gm.Narewka Zadanie III. Budowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na działce ozn. nr ewid. 804/4 w Lipinach o długości 730mb.Projektowane jest poszerzenie pasa drogowego z podziałem 2 szt. działek lasów Państwowych Nadleśnictwa Hajnówka, budowę przepustów drogowych i zjazdów na posesje, włączenie drogi do drogi powiatowej. Projektowana nawierzchnia betonowa kl. C 35/45 w krawężnikach z jednostronnym rowem i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. Dokumentacja na każdy odcinek drogi powinna zawierać następujące opracowania: 1.Przygotowanie materiałów wyjściowych (danych technicznych) do ubiegania się Zamawiającego o decyzje środowiskowe związane w projektowanymi drogami - dotyczy zad. Nr II i III, 2.Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012r.) zawierający w szczególności ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia projektowanej drogi, z niezbędnymi uzgodnieniami, podziałami działek, szacunkiem wartości odszkodowania za nieruchomości niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - po 4 egz. 3.Projekt budowlany na teren zamknięty ( teren PKP) po 4 egz. - dotyczy zadania nr I i Nr II 4.Projekt włączenia projektowanej drogi do drogi wojewódzkiej po 4 egz. - dotyczy zadania Nr I i II. 5.Projekty techniczne wykonawcze - po 2 egz. 6.Kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. 7.Przedmiary robót do kosztorysu ofertowego - 2 egz. 8.Projekt stałej organizacji ruchu - po 2 egz. 9.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - po 2 egz. 10.Wersja elektroniczna całości dokumentacji na płycie CD - 1 egz. 11.Uzgodnienia dokumentacji w pasie kolejowym PKP - dotyczy zadania Nr I i zadania Nr II 12.W zależności od potrzeb jednostek uzgadniających tj. PKP, PGE, Zarządców Dróg -projekty przebudowy lub budowy urządzeń na terenach projektowanych dróg np: przebudowy nasypu kolejowego, linii energetycznych, sieci wod-kan., budowy lub przebudowy przepustów drogowych z operatem wodno-prawnym itp. Uwaga: Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zad. Nr I - 1400 zł, zad. Nr II - 1000 zł, zad. Nr III - 500 zł. Łącznie na 3 zadania - 2900 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach