Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7439387 , fax. 85 7439254
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7439387, fax. 85 7439254
  REGON: 00051421300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (tonerów, atramentów, kaset, bębnów, folii, farb, matryc, nośników informacji) do urządzeń biurowych, zwanych dalej materiałami. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 7-11 do SIWZ, określające potrzeby Zamawiającego. Załączniki określają typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający, rodzaj materiału zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjnej ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem ust. 12, składanie ofert na materiały jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. 3.Pod pojęciem fabrycznie nowe materiały Zamawiający rozumie materiały w 100% nowe, czyli wykonane z elementów wcześniej nieużywanych, nieregenerowane, nierefilowane ani nierefabrykowane - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materiałów eksploatacyjnych, których proces wytwarzania ogranicza się do czynności napełnienia, uzupełnienia samego wkładu danego materiału eksploatacyjnego (proszku, tuszu itp.) i wymiany zużytych elementów mechanicznych na nowe. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiału zalecanego przez producenta urządzenia. 4.Oferowane materiały muszą posiadać termin ważności (używalności) nie krótszy, niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 5.Opakowania materiałów muszą zawierać logo i nazwę producenta, numer katalogowy (symbol), termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności, opis zawartości (w tym wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał), muszą uniemożliwiać kontakt materiału z atmosferą w celu ochrony przed zawilgoceniem. 6.Równoważne materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych muszą być przeznaczone do danego urządzenia i posiadać wydajność nie mniejszą niż wydajność materiałów zalecanych przez producenta. Wydajność musi być zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (drukarki monochromatyczne) i ISO/IEC 19798 (drukarki kolorowe). 7.Równoważne materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych muszą być przeznaczone do danego urządzenia i muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż wydajność materiałów zalecanych przez producenta. Wydajność musi być zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712. 8.W przypadku, kiedy materiał zalecany przez producenta posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt materiał równoważny musi posiadać analogiczny element. 9.W przypadku, gdy dostarczony materiał równoważny nie będzie odpowiadał jakością wydruków i wydajnością materiałom zalecanym przez producenta (np. blady wydruk, brudzenie papieru, mniejsza liczba wydrukowanych stron w stosunku do materiału zalecanego przez producenta) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tego materiału na nowy w terminie 1 dnia roboczego. 10.W przypadku uszkodzenia urządzenia, spowodowanego używaniem zaoferowanych materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia, na swój koszt, a w przypadku takiej konieczności - także do zwrotu kosztu zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na czas wykonania naprawy, w terminie 2 dni roboczych, urządzenia zastępczego, o takich samych lub lepszych parametrach. W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia, o takich samych lub lepszych parametrach. 11.W przypadku urządzeń na gwarancji - jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z winy zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków. 12.Z uwagi na fakt drukowania dokumentów wizowych i paszportowych wymagane jest wycenienie i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów tych drukarek do drukarek EPSON D 78, EPSON Stylus S/22 oraz HP DJ 940C ponieważ jakość wydruku musi odpowiadać rekomendacjom Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej jakości druku, odpornego na próby mechanicznego i chemicznego usuwania konieczne jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do drukarki atramentowej EPSON B-300, zgodnie z zaleceniem Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zamawiający wyklucza możliwość zaproponowania w tych pozycjach materiałów równoważnych. 13. Zamawiający wymaga aby: 1)Wykonawca zagwarantował, że dostarczone materiały będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, należyte bezpieczeństwo oraz będą posiadały właściwe opakowanie i oznakowanie; 2)dostawy materiałów były realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy i dostarczone do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy telefonicznie, faksem lub mailem w godz. 8:00-15:00 poniedziałek - piątek; 3)Wykonawca odbierał opakowania po zużytych materiałach. Odbiór opakowań będzie następował sukcesywnie po uzgodnieniu terminu; 4)ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę nie uległy podwyższeniu w trakcie realizacji umowy; 5)materiały były dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. 14. Ilości wskazane w załącznikach nr 7-11 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 15. Realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca terminu realizacji zamówienia tj. od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 9 maja 2014 r.; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 16.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez wykonawcę dowodów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (umowa o pracę, umowa zlecenia itd.) wraz z dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność tych osób (orzeczenia o niepełnosprawności).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301240004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2.Kwota wadium: 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 3.Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000, z dopiskiem: wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone w sekretariacie Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM i być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach