Przetargi.pl
Dostawa materiałów do wykonania szpachlowania i malowania ścian oraz sufitów w ramach zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sulewie - Kownatach

Gmina Wąsosz ogłasza przetarg

 • Adres: 19-222 Wąsosz, pl. Rzędziana 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2731001 , fax. 86 2731001
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąsosz
  pl. Rzędziana 8 8
  19-222 Wąsosz, woj. podlaskie
  tel. 86 2731001, fax. 86 2731001
  REGON: 45066977200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do wykonania szpachlowania i malowania ścian oraz sufitów w ramach zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sulewie - Kownatach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów: 1/gips do szpachlowania ręcznego dwukrotnego tynków wewnętrznych ścian i sufitów na powierzchni 930m? x 0,85 kg/m? x 2 = 1 600,00 kg, 2/grunt do gruntowania podłoży pod roboty malarskie wewnętrzne, pod glazurę i terakotę na powierzchni 1370m? x 0,21 l/m? = 280,00 litrów, 3/farba emulsyjna do dwukrotnego malowania tynków wewnętrznych na powierzchni 930m 2 : 9,00 m?/l x 2 = 210,00 litrów 4/farba olejna do malowania wewnętrznego 2-krotnego lamperii o powierzchni 240 m? : 15 m?/l x 2= =32,00 litry, 5/papier ścierny do szlifowania gładzi szpachlowych pod malowanie- 1 230,00 m? - 60 arkuszy, 6/rozpuszczalnik do farb olejnych - 5,00 litrów. 2.Dostawa wyżej wyszczególnionych materiałów będzie odbywała się transportem Wykonawcy i na jego koszt . 3.W ciągu okresu realizacji zamówienia przewiduje się cztery dostawy według rzeczywistych potrzeb , po przekazaniu zamówienia faksem lub e- mailem przez Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu dostawy. 4.Przy każdej dostawie wymagana jest kopia świadectwa jakości oraz WZ potwierdzająca dostarczoną ilość materiału podpisana przez upoważnioną osobę. 5..Miejsce dostawy, to pomieszczenie przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach . 6. Załadunek , transport i rozładunek należą do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-wasosz.pbip.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach