Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 8332642 , fax. 085 8332612
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Mickiewicza 46 46
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 8332642, fax. 085 8332612
  REGON: 05065857400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbielski.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r. - szczegółowy wykaz materiałów biurowych zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 210000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbielski.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach