Przetargi.pl
Sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne nieruchomości komunalnych

Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 486 311 , fax. 134 486 360
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12
  38200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 486 311, fax. 134 486 360
  REGON: 37044030100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne nieruchomości komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne nieruchomości komunalnych, w zakresie: 1) Sprzątanie wewnętrzne części wspólnych budynków mieszkalnych i użytkowych, których wykaz i powierzchna zlecona do utrzymania w czystości zawiera załącznik do umowy. 2) Sprzątanie zewnętrzne i konserwacja zieleni na terenach przyblokowych budynków mieszkalnych i użytkowych, których wykaz i powierzchna zlecona do utrzymania zawiera załącznik do umowy. 2. Zakres czynności związanych z wykonywaniem usługi sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego nieruchomości komunalnych: 1) Codzienne usuwanie, poprzez zamiatanie i zbieranie zanieczyszczeń i odpadów z klatek schodowych, korytarzy, ubikacji i sanitariatów wspólnego użytku, schodów zewnętrznych, balkonów i galerii, a także na terenach przyległych do budynków tj. wejść do klatek schodowych, chodników, dróg dojazdowych do budynku, podwórek, bram, zieleńców przyblokowych oraz obejść przy miejscach składowania odpadów komunalnych w tym zbieranie opadłych liści na tych terenach. 2) Raz w tygodniu sprzątanie korytarzy piwnicznych. 3) Raz w miesiącu sprzątanie pomieszczeń, suszarni, pralni i strychów. 4) Raz na tydzień mycie klatek schodowych, korytarzy, ubikacji i sanitariatów wspólnego użytku. 5) Bieżące zmywanie parapetów okiennych, skrzynek korespondencyjnych oraz raz w tygodniu mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych. 6) Raz w miesiącu mycie lamperii. 7) Dwa razy w roku mycie okien na klatkach schodowych 8) Pielęgnacja zieleńców poprzez strzyżenie trawników, usuwanie chwastów i traw z chodników i krawężników. 9) Przycinanie krzewów, żywopłotów oraz odrostów drzew. 10) Pielęgnacja rabatek przyblokowych – w miarę potrzeb. 11) Wywiezienie trawy, gałęzi oraz opadłych liści z terenu objętego umową dokonuje Wykonawca na własny koszt oraz pokrywa stosowne opłaty za wysypisko odpadów 12) Usuwanie – odśnieżanie i zapobieganie śliskości poprzez odgarnianie, odmiatanie, pryzmowanie śniegu, posypywanie piaskiem lub innym środkiem likwidujący śliskość: chodników wokół nieruchomości, dojść do klatek schodowych, dojść i dojazdów do miejsc składowania odpadów komunalnych oraz chodników dróg publicznych przylegających bezpośrednio do utrzymywanej nieruchomości. 13) Codziennie zawiadamianie administratora tj. TBS-ABK sp. z o.o. o zauważonych drobnych uszkodzeniach na nieruchomości, jak: rozbite szyby, braki w oświetleniu, uszkodzone zamki, klamki, domofony itp. 14) Wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania czystości, po uzgodnieniu ich zakresu, częstotliwości oraz wysokości zapłaty z zainteresowanymi stronami. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach