Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa

Gmina Borowa ogłasza przetarg

 • Adres: 39305 Borowa, Borowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 58 15 521 , fax. 0-17 58 15377
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borowa
  Borowa 223
  39305 Borowa, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 58 15 521, fax. 0-17 58 15377
  REGON: 69058188000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie obejmuje prace termomodernizacyjne dwóch budynków użyteczności publicznej: 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Borowej, Borowa 248, działka nr ewid. 2687 obręb Borowa w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego warstwą styropianu o grubości 18 cm, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szatni warstwą styropianu o grubości 8 cm, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic warstwą styroduru o grubości 6 cm, ocieplenie stropodachu nad sala gimnastyczną warstwą styropapy o grubości 25 cm, ocieplenie nieogrzewanych stropów warstwą wełny mineralnej o grubości 24 cm i 26 cm oraz warstwą styropianu o grubości 13 cm i 25 cm, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłów na olej opałowy. 2. Budynek administracyjny w Borowej, Borowa 221, działki nr ewid. 1124 i 1131 obręb Borowa w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 18 cm, ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej o grubości warstwy 26 cm, wymiana wszystkich okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana przewodu zasilającego centralne ogrzewanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy). Przy wnoszeniu wadium należy podać znak sprawy: RGO. 271.1.2017. Forma niesienia wadium wg zapisów pkt. 13 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach