Przetargi.pl
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W OBIEKTACH I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIE

Zespół Szkół w Górznie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-320 Górzno, ul. Chopina 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 498 91 07 , fax. 56 498 91 07
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Górznie
  ul. Chopina 1 1
  87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 498 91 07, fax. 56 498 91 07
  REGON: 87163088000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgorzno.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa Gminy Górzno - Zespół Szkół w Górznie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W OBIEKTACH I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń szkolnych w obiektach i utrzymanie terenów zielonych Zespołu Szkół w Górznie. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń szkolnych w obiektach Zespołu Szkół w Górznie mieszczącego się przy ulicy Chopina 1 o łącznej powierzchni 2156,67 m2 oraz utrzymania terenów zielonych Szkoły i ich czystości o łącznej powierzchni: 2000 m2. Usługa obejmuje: a) wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem czystości w pomieszczeniach Szkoły przez wszystkie dni robocze miesiąca, oraz w weekendy w przypadku takiej potrzeby b) wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem terenów zielonych Szkoły i ich czystości w zależności od potrzeb przez wszystkie dni robocze miesiąca, oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i dziedzińca wewnętrznego w okresie zimowym. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. Wymagania ogólne: a) oferta musi obejmować wykonanie wszystkich elementów usługi wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ; b) sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco dobrej jakości środki czystości i higieniczne do toalet i innych pomieszczeń, zgodnie z warunkami i wymogami opisanymi w załączniku nr 1a do SIWZ; d) wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy; e) wszystkie środki czyszczące, dezynfekcyjne, materiały eksploatacyjne oraz stosowne urządzenia muszą posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp., dopuszczające do ich stosowania; f) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi; g) przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy Szkoły; h) Wykonawca będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi; i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego pracownika, w zakresie wykonywania przez Wykonawcę czynności objętych przedmiotowym zamówieniem, z czego zostanie sporządzony protokół; j) Wykonawca każdorazowo udostępni Zamawiającemu protokoły z kontroli przeprowadzanych przez organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje, dotyczące przedmiotowej usługi; k) W celu świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie socjalne w budynku Szkoły. Wymogi, co do personelu Wykonawcy: a) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. b) personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać: zunifikowaną odzież ochronną (zaleca się, aby odzież ta zawierała logo firmy Wykonawcy); Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze koloru tej odzieży, identyfikatory imienne; c) personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do: zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szkoły, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, zwrotu Zamawiającemu wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach Szkoły i posesji, przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgorzno.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach