Przetargi.pl
DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP-PN-22/APTEKA/2012

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3311031 w. 354 , fax. 052 3311031
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  ul. Sądowa 18 18
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3311031 w. 354, fax. 052 3311031
  REGON: 55916990970000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP-PN-22/APTEKA/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZP-PN-22/APTEKA/2012 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa leków i płynów infuzyjnych. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnej zgodnie z asortymentem wskazanym w złączniku nr 1 do SIWZ (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 31.01.2011r. tom I-III oraz suplement VII z 2011 r. Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawą Prawo Farmaceutyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: 1) Zadanie nr 1 -Leki różne (19 pozycji), 2) Zadanie nr 2 - Leki różne krajowe i zagraniczne (707 pozycji), 3) Zadanie nr 3 - Methadone (2 pozycje), 4) Zadanie nr 4 - Płyny infuzyjne (12 pozycji). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na leki. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w SIWZ przy zastosowaniu przeliczenia opakowań do 2 miejsc po przecinku. Szpital uczestniczy w tzw. programie Methadonowym, w związku z tym należy uwzględnić ceny Methadonu dla tego programu - nie uwzględnienie cen leku dla programu spowoduje odrzucenie oferty. Odnośnie wszystkich zadań ilości znajdujące się w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi. Nie wszystkie z tych pozycji zostaną przez Zamawiającego zamówione. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu zwiększonej ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1. Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Załącznik nr 1 zawierający szczegółowy asortyment oraz ilości stanowi integralną część SIWZ, a także umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 22700,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące siedemset), a w przypadku złożenia ofert częściowych wadium powinno być wniesione w wysokości: 1) Zadanie nr 1 - 850,00 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt), 2) Zadanie nr 2 - 17700,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy siedemset), 3) Zadanie nr 3 - 3350,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt), 4) Zadanie nr 4 - 800,00 zł (słownie złotych: osiemset). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824 oraz z 2004 r Nr 145 poz. 1537). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. nr konta 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej do dnia 7. 12. 2012r do godz. 14:00 przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, na adres zamawiającego podany w punkcie II . Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach