Przetargi.pl
Dostawa 70 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego 7A/1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 304 51 71 , fax. 52 304 51 80
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
  ul. Bolesława Krzywoustego 7A/1 7A/1
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 304 51 71, fax. 52 304 51 80
  REGON: 09316101500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 70 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wyciąg z SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 70 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024 dla niżej wymienionych kotłowni lokalnych: a) Lubaszcz 11 - 40 000 litrów; b) Trzeciewnica, ul. Słoneczna 7 - 10 000 litrów; c) Występ, ul. Dębowa - 20 000 litrów. 3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na wniosek Zamawiającej, określający ilość oleju opałowego i miejsce odbioru (poszczególne kotłownie). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie dwóch dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającą. Dopuszcza się telefoniczne ustalenie terminów dostaw. 3.3. Zamawiająca informuje, iż podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostawy co do ilości ze względu na aktualne potrzeby. 3.4. Zamawiająca zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia co do ilości ze względu na zmianę własności przedmiotowych kotłowni, przyjmowania nowych kotłowni, przekwalifikowania kotłowni ze względu na rodzaj opału lub też w przypadku sytuacji i zdarzeń, których nie można było przewidzieć w obecnym momencie. 3.5. Dostawa oleju odbywać się będzie bezpłatnie transportem własnym Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wyciąg z SIWZ: 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta zł 00/100). 10.2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającej w Banku Spółdzielczym Nr 14 8179 0009 0000 6002 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na dostawy 70 000 litrów oleju opałowego. 10.3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 10.4. Wadium może być wnoszone w formie: 10.4.01. poręczenia bankowego; 10.4.02. poręczenia pieniężnego SKOK; 10.4.03. gwarancji bankowej 10.4.04. gwarancji ubezpieczeniowej; 10.4.05. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.], które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w sejfie u Zamawiającej, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 10.5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającą w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającej pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 10.6.01. nazwa i adres Zamawiającej; 10.6.02. określenie przedmiotu zamówienia; 10.6.03. nazwę i adres Wykonawcy; 10.6.04. zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w ust. 5. 10.7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 10.8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającej zostanie uznany kwotą wymaganego wadium. 10.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10.10. Zamawiająca zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 10.11. Zamawiająca zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do jego wnoszenia. 10.12. Zamawiająca będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji jak w ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającą. 10.13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiająca nie później niż na 7 dzień przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłożenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10.14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: 10.14.01. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw; 10.14.02. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 10.14.03. jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.14.04. jeżeli Wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.14.05. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nadm.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach