Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2021 roku

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2021 roku. Zamówienie podzielone jest na części: A. Część I obejmuje następujące lokalizacje: 1. ul. Cześnikowska 18 2. ul. Cześnikowska 18B 3. ul. Matejki 50 III piętro 4. ul. Matejki 50 II piętro 5. ul. Matejki 50 parter B. Część II obejmuje następujące lokalizacje: 1. os. Piastowskie 81 2. ul. Gronowa 22 3. ul. Opolska 58 4. ul. Garczyńskiego 15/17 5. ul. Kościuszki 103 6. ul. Sienkiewicza 22 7. ul. Dolna Wilda 20 Szczegółowy zakres czynności, ich częstotliwość i ilości powierzchni zawarte są w załącznikach: Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy, Załącznik nr 1 do umowy dla części I i dla części II – szczegółowy wykaz powierzchni, Załącznik nr 2 do umowy (wspólny dla obu części) – szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwości ich wykonywania. Usługi określone w załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, materiałów oraz środków czystości i środków higieny, których koszt wliczony jest w cenę usług, z wyłączeniem papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych. O stwierdzonych przypadkach nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie na bieżąco informował pisemnie (e-mailem) Wykonawcę. Do wykonania usług Wykonawca zaangażuje niezbędną liczbę pracowników wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, materiały oraz środki czystości i higieny. W przypadku nieobecności pracownika realizującego usługę, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa we własnym zakresie przez osobę, która przeszła przeszkolenie w takim samym zakresie co osoba zastępowana. Wykonawca zobowiązany jest wykonać określone umową usługi z zachowaniem staranności i rzetelności zawodowej oraz do przestrzegania obowiązujących regulaminów dotyczących właściwego zabezpieczenia pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu sprzątania, a w szczególności zamknięcie drzwi i okien, wyłączenie oświetlenia, zabezpieczenie kluczy i pomieszczeń przed dostępem osób trzecich oraz zabezpieczenie budynku przez załączenie alarmu kodem wyjściowym. 2. Opis równoważności Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wskazał w załączniku nr 3 do umowy znak towarowy certyfikat Eco-Label lub Nordic Ecolabel. Zamawiający w odniesieniu do wskazanych środków czystości identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt posiadający certyfikat Eco-Label lub Nordic Ecolabel – dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się certyfikatami nie gorszymi od wymaganych. Wykonawca, który powoływać się będzie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego środki czystości spełniają wymagania określone przez Zamawiającego dostarczając dokumenty potwierdzające, że produkty równoważne spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. 3. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących usługi utrzymania czystości objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks Pracy (Dz.U. 2020r. poz. 1320, z późn. zm.), w tym w szczególności: - sprzątania ciągów komunikacyjnych - sprzątania pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych i toalet oraz pomieszczeń obsługi tj. sal konferencyjnych, kuchni itp. Sposób dokumentowania: Wykonawca zobowiązany jest w dniu zwarcia umowy przedstawić wykaz osób wykonujących usługi utrzymania czystości objęte przedmiotem zamówienia (załącznik nr 5 do wzoru umowy dla cz. I i cz. II) wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. Sankcje: w przypadku niewywiązania się Wykonawcy i Podwykonawcy z któregokolwiek z obowiązków Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 3% wartości brutto umowy. 4. Aspekt środowiskowy Realizowany będzie zgodnie z zapisami we Wzorze Umowy oraz w załączniku nr 3 do Wzoru Umowy „Wykaz środków czystości”. Zapisy te nakładają na Wykonawcę obowiązek stosowania środków posiadających certyfikat Eco-Label lub Nordic Ecolabel lub równoważny. Zaoferowane środki muszą być biodegradowalne, przyjazne środowisku naturalnemu, posiadać certyfikat ekologiczny - nie dotyczy środków do dezynfekcji oraz środków przeznaczonych do armatury, płytek ceramicznych i pomieszczeń WC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach