Przetargi.pl
Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Karłuszowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  Karłuszowiec 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (inwestycji) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” obejmująca swoim zakresem: 1) koordynację i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości wykonania, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót, 2) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, przez osobę lub zespół osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: a) budowlano-konstrukcyjnej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 3) obsługę okresu gwarancyjnego, tj.: a) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia, b) udział w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiającego, 4) współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestycji. 2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1) docieplenie ścian zewnętrznych, 2) izolację ścian fundamentowych, 3) wymianę stolarki budowlanej, 4) ocieplenie i odwodnienie dachów, 5) wymianę instalacji centralnego ogrzewania 6) remont instalacji odgromowej budynku, 7) wymianę oświetlenia zewnętrznego, 8) przebudowę podjazdów dla niepełnosprawnych oraz schodów, 9) remont balkonów, 10) remont nawierzchni. 3. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia został opisany w: 1) dokumentacji projektowej ( załącznik nr 9a-d do SIWZ), na którą składają się: a) projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynku. Architektura / Konstrukcja – załącznik nr 9a; b) projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynku. Instalacje elektryczne – załącznik nr 9b; c) projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynku. Instalacja grzewcza – załącznik nr 9c; d) Modyfikacja dokumentacji projektowej – załącznik nr 9d; 2) przedmiarach robót (załącznik nr 10a-c do SIWZ), na które składają się: a) przedmiar robót. Roboty budowlane – termomodernizacja budynku – załącznik nr 10a; b) przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji – termomodernizacja budynku – załącznik nr 10b; c) przedmiar robót. Instalacje elektryczne – termomodernizacja budynku– załącznik nr 10c; 3) STWiOR (załącznik nr 11 do SIWZ); 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, przedmiary robót, STWiOR oraz wizję w miejscu prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiOR stanowią załączniki nr 9a-d, 10a-c, 11 do SIWZ. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 2) zadania Wykonawcy usługi: A. na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: a) wykonania, na własny koszt, kopii dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji usługi i zwrócenie całości otrzymanej dokumentacji Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od daty udostępnienia dokumentacji przez Zamawiającego, b) zapoznanie się z dokumentacją projektową niezbędną do prowadzenia nadzoru nad realizacją robót budowlanych, c) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, d) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz projektu ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia (w przypadku konieczności opracowania projektu organizacji ruchu), e) udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego, f) Inspektor nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, b. na etapie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: a) udział w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy, b) organizowanie i prowadzenie przynajmniej dwa razy w miesiącu narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokołu z narady (w dniu danej narady) i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem tych narad będzie systematyczne śledzenie postępu robót w stosunku do założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywalnych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty umownej za roboty, itp. Protokoły z narad, sporządzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w dniu danej narady, muszą być podpisane przez wszystkich uczestników danej narady. Zamawiający ma prawo wybrać miejsce narad, tj. DPS lub siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli i egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z: - dokumentacją projektową i przetargową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej, - pozwoleniami na realizację robót budowlanych, - założeniami finansowymi inwestycji oraz założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót na roboty budowlane ze szczególną dbałością nie przekraczania wartości umowy, d) informowanie Zamawiającego na bieżąco w formie pisemnej o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie terminowości i wzrostu wartości umowy, e) systematyczne sprawdzanie postępu robót na budowie, jakości ich wykonania i stosowanych materiałów oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych, f) prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w szczególności zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji fotograficznej powinna być przekazana Zamawiającemu (nośnik płyta CD), g) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i formalnych w trakcie realizacji Projektu (inwestycji), h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia stwierdzonych wad, i) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących konieczności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów dotyczących prowadzonych badań, wpisów dotyczących stosowanych materiałów oraz dowodów dopuszczenia ich do obrotu w budownictwie, j) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie, a także wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub wystąpienia niezgodności z projektem lub pozwoleniami na wykonanie robót budowlanych, k) akceptowanie lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane zgodnie z procedurą zatwierdzania materiałów, w tym materiałów równoważnych do wydanych w dokumentacji projektowej, która została opisana w załączniku nr 9d do SIWZ pn. Modyfikacja dokumentacji projektowej. l) sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji, świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez Wykonawcę przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu, m) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie umożliwiającym podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia na te roboty zgodnie z ustawą, n) weryfikacja rzeczowa i finansowa (ze stanem faktycznym) przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów i protokołów częściowych odbioru wykonanych elementów, robót, o) nadzór nad prawidłowością prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania, wyceny i odbioru robót oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, p) kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, q) organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu czynności odbiorów częściowych oraz odbioru ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności: - sprawdzenie gotowości do odbioru, - przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, - sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji Projektu np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) i przekazanie Zamawiającemu. Czynności odbiorów częściowych, w tym odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających należy wpisać w Dziennik Budowy. r) współpraca z projektantem w ramach nadzoru autorskiego, s) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia robót budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót, t) konsultacje z Zamawiającym w zakresie podejmowania decyzji dotyczących możliwości zastosowania równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, u) podejmowanie decyzji związanych z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektów (zmiany nieistotne od zatwierdzonej dokumentacji projektowej), niewymagającymi opracowania rysunków, wykonania obliczeń, wykazów, itp. o ile przedmiotowe zmiany nie powodują wzrostu kosztów budowy. W przypadku konieczności podjęcia decyzji zwiększających koszty budowy należy to bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. Inspektor nadzoru oraz/lub kierownik budowy samodzielnie nie mają prawa dokonywać zmian wpływających na zmianę kosztów realizacji robót. v) udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego i/lub Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na terenie budowy. C. w zakresie budżetu i rozliczenia zadania: a) uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (inwestycji), b) egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń rzeczowo – finansowych i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia, c) sprawdzenie pod względem merytorycznym protokołów odbioru elementów (finansowych) wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót, d) ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych, e) dokonania końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robót budowlanych, D. w terminie od trzech do sześciu miesięcy przed upływem (zakończeniem) okresu trwania gwarancji i rękojmi, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru - dokona przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót. Protokół z wymienionych powyżej czynności Inspektor nadzoru dostarczy Zamawiającemu, E. Wykonawca usługi gwarantuje liczbę pobytów na budowie (nadzorów) w tygodniu roboczym w ilości minimum 3 (trzech) wizyt na budowie w każdym tygodniu roboczym w trakcie realizacji robót budowlanych, których dotyczy przedmiot usługi. Potwierdzeniem wizyt na budowie będzie wpis inspektora nadzoru dokonany, w założonym przez Zamawiającego, „dzienniku wizyt na budowie”. „Dziennik wizyt na budowie” będzie przechowywany w sekretariacie DPS. Zamawiający oraz pracownik DPS ma prawo dokonania wpisów w „dzienniku wizyt na budowie”. 5. Wykonawca usługi zobowiązany jest realizować zamówienie przy zachowaniu należytej staranności i pilności zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż. 6. Sformułowania: Wykonawca usługi i Inspektor nadzoru inwestorskiego stosowane (z uwzględnieniem odmiany gramatycznej) w SIWZ i załącznikach są zamienne. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego opisany został w istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Wymagania w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o prace (art. 29 ust. 3a ustawy). Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 SIWZ (o ile dotyczy), 5) wykaz doświadczenia Inspektora nadzoru /lub Kierownika zespołu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (w celu oceny oferty w ramach kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru /lub Kierownika zespołu”), 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1, pkt 2 i pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się. 8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.4) pkt 1-4. 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach