Przetargi.pl
Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wilkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie 1: Budowa placu do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowym centrum do edukacji ekologicznej Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z małą infrastrukturą edukacji ekologicznej Zadanie 3: Budowa tras edukacyjno–dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3. W związku z koniecznością wykonania nawierzchni i zagospodarowania terenu wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie swoich prac realizację prac innego Wykonawcy, które są związane z przeniesieniem i budową Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, (prace te mają zakończyć się w terminie 30.11.2021r.) oraz podjąć współpracę z tym Wykonawcą celem sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji; 2) 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa szczegółowo w pkt 13.1. b) SIWZ: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium doświadczenia kierownika budowy/robót] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej oraz określający roboty budowlane przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanych lub w specjalności drogowej. Wykazane roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie: tras edukacyjno- dydaktycznych lub ścieżek rowerowych lub ścieżek przyrodniczych lub chodników lub placów/parkingów lub zagospodarowanie terenu o wartości robót brutto minimum 400.000,00 zł każda. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. b) dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (uzasadnienie powinno zostać przedłożone do oferty wraz z innym dokumentem potwierdzającym, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone); • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych robotach funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej – protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej. UWAGA 1: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA 2: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowalnej lub w specjalności drogowej muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA 3: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1. lit. b). UWAGA 1: W oparciu o wskazane w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach