Przetargi.pl
Sporządzanie operatów szacunkowych - 3 części

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8410500 , fax. 061 8480556
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8410500, fax. 061 8480556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie operatów szacunkowych - 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sporządzanie operatów szacunkowych, z podziałem na trzy wskazane części: 1) Część nr 1 - Sporządzanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych. 2) Część nr 2 - Sporządzanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem. 3) Część nr 3 - Sporządzanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Poznańskiego, prowadzonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem. 2. Szacowanie będzie następowało sukcesywnie w miarę potrzeb wynikających z pracy Zamawiającego na każdorazowe pisemne zlecenie. W każdorazowym zleceniu Zamawiający wskazywał będzie nieruchomości, dla których Wykonawca sporządzi operat. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawców w ofercie będą stałe w okresie obowiązywania umowy. 3. Faktyczna liczba zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach: 1) Część nr 1 - 700,00 zł; 2) Część nr 2 - 200,00 zł; 3) Część nr 3 - 100,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach