Przetargi.pl
Sporządzanie operatów szacunkowych - 2 części

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8410500 , fax. 061 8480556
 • Data zamieszczenia: 2015-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8410500, fax. 061 8480556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie operatów szacunkowych - 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sporządzanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, z podziałem na niżej wskazane części: 1) Część nr 1 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zabudowanych garażami 63 nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Biedrusku, gmina Suchy Las, 2) Część nr 2 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niezabudowanych lub zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, aktywizację gospodarczą, usługi, infrastrukturę i inne. 2. Szacowanie będzie następowało sukcesywnie w miarę potrzeb wynikających z pracy Zamawiającego na każdorazowe pisemne zlecenie. W każdorazowym zleceniu Zamawiający wskazywał będzie nieruchomości, dla których Wykonawca sporządzi operat. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie będą stałe w okresie obowiązywania umowy. 3. Maksymalny termin wykonania operatu wynosi 25 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia. 4. Minimalny termin wykonania operatu wynosi 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1) Część nr 1 - 380,00 zł; 2) Część nr 2 - 2.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania operatu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach