Przetargi.pl
Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/51/2012

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8560681 , fax. 061 8515092
 • Data zamieszczenia: 2012-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
  ul. Fredry 12 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8560681, fax. 061 8515092
  REGON: 01300860300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/51/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Wrąbczyn Wieś, Olchowo, Oleśnica Folwark, gm. Zagórów. Część 2: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Kiączyn gm. Kaźmierz. Część 3: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Ksawerów gm. Pyzdry i Chrustowo gm. Miłosław. Część 4: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Ciążeń Zachód i Dąbrowa gm. Lądek, tzw. Obiekt Rolny Paruszewo. Część 5: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś gm. Słupca, tzw. Obiekt Rolny Nowa Wieś. Część 6: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Miasto Gniezno. Część 7: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Raczkowo gm. Skoki, tzw. Obiekt Rolny Raczkowo. Część 8: Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego, wykonanie opracowania oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali oraz uzyskanie zaświadczeń stwierdzających, że lokale mieszkalne są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi wypełnienie Arkusza Danych Ewidencyjnych w celu założenia kartoteki lokalu oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali w m. Budziejewo gm. Mieścisko. Część 9: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Koszkowo gm. Borek Wlkp. dz. 66/4. Część 10: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Koszkowo gm. Borek Wlkp. tzw. Obiekt Rolny Koszkowo. WARUNKI OGÓLNE WYCENY: 1. Jeśli w danej części inaczej nie określono, to wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia sporządzi odrębne operaty szacunkowe w ramach poszczególnych części zamówienia - dla każdej nieruchomości. 2. Wycena dokonana musi być na piśmie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Każdy operat szacunkowy dostarczony musi być w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu na nośniku cyfrowym tj. na opisanej płycie CD. Zapisany cyfrowo przedmiot zamówienia powinien zawierać wszystkie elementy dokumentu papierowego. Zamawiający preferuje i oczekuje zastosowania do określenia wartości nieruchomości podejścia porównawczego, chyba, że przedmiot wyceny lub inne okoliczności uzasadniają wybór przez Wykonawcę innego podejścia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zastosowania innego podejścia. Przy wycenie nieruchomości o powierzchni pow. 50 ha, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ocenę punktową nieruchomości. 3. Inwentaryzację wykonać musi osoba posiadająca uprawnienia budowlane. 4. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury za wykonanie usługi. W treści faktury Wykonawca dla celów obowiązkowej rejestracji faktur obcych VAT zamieści adnotację o wykonaniu usługi odnoszącej się odpowiednio do: nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze względnie nieruchomości przeznaczonej na cele nierolnicze. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z aktualnymi standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, określonymi przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 6. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. 7. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag po zweryfikowaniu operatów ze strony zamawiającego. 8. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże czy powyższe zamówienie wykona sam w 100%, czy wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom, jeśli tak to w jakiej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach