Przetargi.pl
Dostawa ciągnika ogrodniczo-komunalnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8464770 , fax. 61 8464765
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  ul. Dojazd 34 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8464770, fax. 61 8464765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalmsw.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika ogrodniczo-komunalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika ogrodniczo-komunalnego z wyposażeniem, zwanego dalej ciągnikiem. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymaganych parametrach techniczno-użytkowych ciągnika został określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część siwz, w którym Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy producenta, modelu/ typu oraz wartości parametrów ciągnika oferowanego przez Wykonawcę. 3.Zaoferowany aparat musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r. i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4.Ciągnik winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r Nr 108, poz. 908 z póżn. zm), oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww ustawy - celem rejestracji na terenie kraju. 5.Ciągnik winien mieć możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepionych (układ zawieszania maszyn i urządzeń), spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP. 6.Ciągnik dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w języku polskim, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną. 7.Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnozakresowe przeszkolenie 2 osób Zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji ciągnika, jego bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji. 8.Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę - nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczno - użytkowe ciągnika
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.szpitalmsw.poznan.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach