Przetargi.pl
Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim wraz z utworzeniem zapasu części zamiennych

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 655 40 00 , fax. 22 655 46 79, 22 643 39 97
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 655 40 00, fax. 22 655 46 79, 22 643 39 97
  REGON: 01531459200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim wraz z utworzeniem zapasu części zamiennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot Zamówienia obejmuje serwis urządzeń, związany z usuwaniem (rozwiązywaniem) zaistniałych problemów sprzętowych i programowych w urządzeniach komputerowych systemu sterowania ruchem pojazdów oraz w urządzeniach systemu zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej (zwanych dalej Systemem), funkcjonujących na stacjach I linii metra A1-A23, na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty oraz w Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej na terenie STP Kabaty. W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do magazynowania w swojej siedzibie materiałów, części zamiennych, urządzeń i przyrządów Systemu (dalej Części zamienne) w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej. Zmagazynowane Części zamienne utworzą Zapas. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji Zapasu zostaną określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym, załączonym od oferty Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100). Wadium w pieniądzu nalezy wnieść na konto Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Łączna cena części zamiennych, (Zapas)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.metro.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach