Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6157003 , fax. 048 6157003
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
  ul. Mickiewicza 75 75
  26-811 Wyśmierzyce, woj. mazowieckie
  tel. 048 6157003, fax. 048 6157003
  REGON: 00052904800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wysmierzyce.samorzady.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na obszarze Gminy Wyśmierzyce usług: a) odbioru odpadów komunalnych, b) transportu zbieranych odpadów komunalnych c) zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm. )tj. przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych (zmieszanych), odpadów zielonych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, uchwała Nr 211/12 i Nr 212/12 dnia 22 października 2012 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W przypadku awarii lub braku mocy przerobowych w RIPOK odpady te należy kierować do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, określonych w przepisach prawa, w tym określonych w w/w uchwale. d) odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 2 razy w roku w terminie ustalonym przez Zamawiającego, e) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie do 25.06.2015 r. oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów, f) wyposażenia we wskazanej przez Zamawiającego punkcie aptecznym pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz opróżnianie ich po zgłoszeniu, według potrzeb - wykaz punktów określa zał. Nr 9 do SIWZ, g) przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów. Wykonanie usługi ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.). h) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów...
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wysmierzyce.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach