Przetargi.pl
Odbiór, transport i utylizacja odpadów z targowiska w Kołbieli przy ul. Stefczyka i budynku Urzędu Gminy w Kołbieli

Gmina Kołbiel ogłasza przetarg

 • Adres: 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 757 39 92 , fax. 025 757 39 97
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołbiel
  ul. Szkolna 1 1
  05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie
  tel. 025 757 39 92, fax. 025 757 39 97
  REGON: 00053900600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i utylizacja odpadów z targowiska w Kołbieli przy ul. Stefczyka i budynku Urzędu Gminy w Kołbieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór, transport i utylizacja odpadów z targowiska w Kołbieli przy ul. Stefczyka i budynku Urzędu Gminy w Kołbieli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Harmonogram odbioru odpadów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbiel.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach