Przetargi.pl
Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie

Gmina Magnuszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6217105 , fax. 48 6217025
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Magnuszew
  ul. Saperów 24 24
  26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 6217105, fax. 48 6217025
  REGON: 67022383000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: magnuszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie niezbędnych prac wiertniczych i badań hydrologicznych związanych z wykonaniem awaryjnego ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych na działce ewidencyjnej nr 1698/13 obrębu Mniszew, gm. Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz PROJEKTEM ROBÓT GEOLOGICZNYM na wykonanie ujęcia wody podziemnej nr 2 z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Mniszewie. Projektowany otwór studzienny należy wykonać systemem udarowo- obrotowym. Wiercenie należy rozpocząć w rurach fi20 do głębokości 50m z jednoczesnym rurowaniem, następnie gryzerem fi18 do głębokości 196m na prawy obieg płuczki. Dopuszcza się zastosowanie innych metod wiertniczych umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 718000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rękojmia i gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugmagnuszew.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach