Przetargi.pl
SDEZ.4.2022 Usługa szkoleniowa z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 90-142 Łódź, Kopcińskiego 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 471390387
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SDEZ.4.2022 Usługa szkoleniowa z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu kadry wybranych osób (nauczycieli) o których mowa w pkt. 2 realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu województwa łódzkiego do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, zeszczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.2. Grupę docelową (Uczestników, Beneficjentów) stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego.Uczestnikami szkoleń realizowanych będą osoby realizujące zadania z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, w tym:2.1. nauczyciele posiadający kwalifikacje formalne doradcy, zdobyte w ramach studiów podyplomowych dla oświaty (w okresie 2007-2013 bezpłatne), nie realizujący zadań doradczych i znający tradycyjne model doradztwa cechy i czynnika, którego głównym celem jest dopasowanie ucznia do zawodu,2.2. nauczyciele bez kwalifikacji formalnych, prowadzący zajęcia, po krótkich szkoleniach, kursach, seminariach, często wychowawcy lub pedagodzy, którzy w ramach godzin wychowawczych lub zastępstw realizowali treści doradcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach