Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – Szkolenie/warsztaty RELACJE Z MEDIAMI dla Studentów ASP w ŁodziZakres tematyczny:1. Nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami i stylistami. Jak i do kogo docierać ze swoimi pracami? Jak ze swoją twórczością dotrzeć do najważniejszych magazynów i serwisów poświęconych modzie i lifestyle'owi. 2. Informacja prasowa i załączniki. Jak ją zbudować? Jak się wyróżnić? 3. Lookbook, kampania, packshoty, prezentacja kolekcji, press day. Czym są narzędzie mogące promować twoją twórczość? 4. Showroom. Czym jest i jaką spełnia rolę. Jak dotrzeć do najważniejszych showroomów w Polsce? 5. Jak odpowiednio zbudować swoją markę osobistą w social mediach (Tiktok, Instagram) i dlaczego jest to tak ważne dla twórców - analiza na podstawie marek ze świata i z Polski. Jakie konta śledzić szukając inspiracji? 6. Agencja kreatywna i eventowa - jaką spełnia rolę i dlaczego może być ważne na drodze do sukcesu. 7. Szare eminencje świata mody i show-biznesu - kogo warto znać, obserwować, na kim się wzorować. 8. Gdzie szukać wartościowych staży. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 5 grup. Ilość godzin 10 dla każdej z 5 grup (w sumie 50 godzin lekcyjnych, jedna godzina 45 min.)Ilość uczestników: do 15 studentów w jednej grupie. Zamawiający wymaga aby trenerem był dziennikarz modowy.Zajęcia w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie podzielone na wykłady teoretyczne i warsztaty. Na koniec analiza efektów pracy.Wykonawcy przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej.Część 2 - Szkolenia/warsztaty z Charakteryzacji dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w ŁodziZakres tematyczny:- Podstawy Make upu, - Podstawy warsztatu charakteryzacji wraz z tworzeniem wizerunku postaci. - Efekty specjalne, peruki, rany, maski, glacany, tatuaże. - Kontynuacja w filmie, dbałość o rekonstrukcję historyczną z część fryzjerska. 1. Dzień Kursu - Wprowadzenie: Kim jest charakteryzator?, na czym polega specyfika pracy charakteryzatora? Co powinien umieć charakteryzator?. Zagadnienia dotyczące pracy na planie podczas produkcji filmowych, tworzenie wizerunku postaci w filmie, kontynuacja. Praca nad scenariuszem i z materiałami wizualnymi. Opowieści o specyfice planu filmowego, przydatne rady, co powinno się wiedzieć zanim, podejmie się współpracę z produkcją. 2. Dzień Kursu - Charakteryzacja włosy: Tworzenie postaci, czas historyczny, odpowiednie dopasowanie fryzury do postaci, co nalerzy mieć na planie - niezbędnik Hair stylisty. Podstawy wiedzy dotyczącej struktury włosów, pigmentacji. Postarzanie i brudzenie włosów. Peruki, doczepy, zagęsczanie i przedłużanie. 3. Dzień Kursu - Charakteryzacja twarzy, make up /now make up, tworzenie postaci, dopasowanie charakteryzacji do aktora, kontynuacja, modelowanie twarzy. Charakteryzacja a różne rodzaje filmowe: specyfika pracy przy teledysku, reklamie, filmie. Postarzanie i brudzenie twarzy. 4. Dzień Kursu - Efekty specjalne do filmów fantazy, horrorów. Tworzenie elementów twarzy, odlewy, łysiny, rany, siniaki. Tatuaże - tworzenie i zakrywanie. Zajęcia w trybie konwersatoryjnym i warsztatowym. Po szkoleniu Studenci będą wykonywać charakteryzację samodzielnie, korzystając z wiedzy i pomocy instruktorów. W ceną mają być wliczone materiały szkoleniowe takie jak, peruki, kosmetyki, oraz materiały do efektów specjalnych, które pozwolą na profesjonalny instruktarz i wykreowanie zaplanowanych postaci.Ilość godzin: 16 godz. warsztatów, 4 dni x 4 godziny dziennie dla około 20 uczestników, jedna godzina lekcyjna 45 min.Warsztaty muszą być prowadzone przez 3 instruktorów: - instruktor od efektów specjalnych - instruktor fryzjerstwa - instruktor make up Zajęcia w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część 1Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum 3 szkolenia z zakresu relacji z mediami, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcyCzęść 2Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum:- 2 szkolenia w zakresie efektów specjalnych- 2 szkolenia w zakresie fryzjerstwa- 2 szkolenie z wykonywania make upwraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach