Przetargi.pl
Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP 1 i SP 2 w Tuszynie w projekcie: „Dostępna Szkoła”.

Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, Piotrkowska 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 614 34 51
 • Data zamieszczenia: 2023-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie
  Piotrkowska 13
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  tel. 42 614 34 51
  REGON: 366077275
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP 1 i SP 2 w Tuszynie w projekcie: „Dostępna Szkoła”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia:Przeszkolenie kadry specjalistycznej w zakresie stosowania testów przesiewowych - 4 godziny zegarowe - forma zdalna;Pełen opis w zał nr 1 OPZCzęść 2 zamówienia:Szkolenie w zakresie stosowania uniwersalnych instrumentów wsparcia oraz pracy z grupą ze zróżnicowanymi potrzebami - 4 godziny zegarowe - forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 3 zamówienia:Szkolenie z zakresu oceny funkcjonalnej organizacji konsultacji szkolnych-4 godziny zegarowe- forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 4 zamówienia:Szkolenie z zakresu wykorzystywania i modyfikacji uniwersalnych instrumentów wsparcia -4 godziny zegarowe- forma zdalna;Część 5 zamówienia:Szkolenie w zakresie opracowywania WOPFU i konstruowania IPET -4 godziny zegarowe - forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 6 zamówienia:Zapewnienie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych poprzez regularne cykliczne szkolenia intendentki i pracowników kuchni w zakresie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych - 4 godziny zegarowe- forma stacjonarna;Pełen opis w zał nr 1 OPZCzęść 7 zamówienia:Planowanie, realizowanie i ewaluacja działań nauczycieli i specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizacji procesu kształcenia oraz stosowania zasad projektowania uniwersalnego w edukacji, szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w edukacji -4 godziny zegarowe- forma zdalna;Pełen opis w zał nr 1 OPZCzęść 8 zamówienia:Szkolenie z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnych z IPET - 4 godziny zegarowe –forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 9 zamówienia:Szkolenie w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością-4 godziny zegarowe- forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 10 zamówienia:Cykl szkoleń dla przedstawicieli rad pedagogicznych SP1 i SP2 z zagadnień rozwijających kompetencje w metodyce pracy nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, pakiet 20 szkoleń – po 4 godziny zegarowe –forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 11 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu ADOS protokołu obserwacji do diagnozy autyzmu – 4 godziny zegarowe – forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 12 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu arteterapii -10 godzin zegarowych- forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 13 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu diagnozowania dysleksji i dyskalkulii- 10 godzin zegarowych – forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 14 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu terapii funkcji poznawczych (I i II stopnia)- 7 godzin zegarowych- forma stacjonarna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 15 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu języka migowego - 60 godzin zegarowych- Forma stacjonarna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 16 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu systemu komunikacji alternatywnej z gestami i symbolami Makaton - 12 godzin zegarowych – forma stacjonarna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 17 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback - 40 godzin zegarowych- forma stacjonarnaPełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 18 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w zakresie stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania oraz w zakresie zwiększania dostępności w edukacji - 4 godziny zegarowe - forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1 OPZCzęść 19 zamówienia:Szkolenie dla personelu szkoły w zakresie tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia- 4 godziny zegarowe - forma zdalna;Pełen opis zamówienia w zał. nr 1 OPZCzęść 20 zamówienia:Szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej stron www zg. z wymogami WCAG 2.1. -5 godzin zegarowych - forma zdalna.Pełen opis w zał. nr 1 OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach