Przetargi.pl
Samorządowe Przedszkole w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.

Samorządowe Przedszkole w Dydni ogłasza przetarg

 • Adres: 36204 Dydnia, Dydnia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 303 253
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Przedszkole w Dydni
  Dydnia 212
  36204 Dydnia, woj. podkarpackie
  tel. 134 303 253
  REGON: 18043586000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przedszkoledydnia.samorzad.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Samorządowe Przedszkole w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr1-9 j.n.: -załącznik nr1 do SIWZ, -załącznik nr2 do SIWZ, -załącznik nr3 do SIWZ, -załącznik nr4 do SIWZ. -załącznik nr5 do SIWZ, -załącznik nr6 do SIWZ, -załącznik nr7 do SIWZ, -załącznik nr8 do SIWZ, -załącznik nr9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach