Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sanoka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Gmina Miasta Sanoka ogłasza przetarg

 • Adres: 38500 Sanok, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4652800, 4652833 , fax. 134 630 890
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sanoka
  ul. Rynek 1
  38500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4652800, 4652833, fax. 134 630 890
  REGON: 37044071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sanoka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sanok wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia, a także ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. 3. Zamówienie podzielone jest na następujące części: 1) Część 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej; 2) Część 2 – Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844/ co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8, 9, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 1 oraz Części 2 zamówienia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach